Pelajaran 12 – Analisis atas Beberapa Faktor Penyimpangan

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

Pendahuluan Pada pelajaran pertama, telah kami bahaskan secara umum pandangan dunia terbahagi menjadi dua; pandangan dunia Ilahi dan pandangan dunia Materialisme. Perdebatan terpenting kedua-dua pandangan tersebut berkisar pada wujud Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Pandangan dunia Ilahi menjadikan keberadaan Tuhan sebagai sebuah prinsip utama. Sedangkan pandangan dunia Materialisme mengingkari keberadaan Tuhan. Masih pada […]

Continue reading


Pelajaran 11 – Seluruh Sifat-sifat Fi’liyah

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

Termasuk topik yang rumit dalam ilmu Kalam adalah masalah Iradah Ilahiyah (kehendak Allah) yang dibahaskan daripada beberapa sisi. Perbezaan mengenainya tidak boleh dihindari, seperti adakah kehendak ini termasuk sifat dzatiyah atau pun sifat fi’liyah? adakah sifat tersebut qadim atau pun hadist? dan adakah ianya satu ataukah berbilang? Selain itu, terdapat topic-topik lain yang dibahaskan oleh […]

Continue reading


Pelajaran 10 – Sifat-sifat Fi’liyah

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

Pendahuluan Telah kami jelaskan pada pelajaran yang lalu, bahawa sifat fi’liyah merupakan konsep-konsep di mental  yang diperolehi oleh akal daripada perbandingan antara dzat Allah dan makhluk-makhluk-Nya, dengan cara mengamati hubungan tertentu di antara keduanya. Dalam hal ini, Khaliq dan makhuk-Nya merupakan dua sisi hubungan, seperti konsep Al-Khaliqiyah yang diperolehi oleh akal dengan cara mengamati hubungan […]

Continue reading


Pelajaran 9 – Sifat-sifat Dzatiyah

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

Pendahuluan. Daripada huraian yang lalu, telah kita ketahui  bahawa Allah swt merupakan Sebab Pengada Yang Utama bagi alam semesta ini, di mana seluruh kesempurnaan wujud terdapat pada dzat-Nya, dan pelbagai kesempurnaan yang dimiliki oleh setiap maujud apa pun bersumber daripada-Nya, tanpa mengurangi kesempurnaan zat-Nya sedikit pun ketika Dia menganugerahkan kesempurnaan tersebut kepada makhluk-makhluk-Nya. Point ini […]

Continue reading


Pelajaran 8 – Sifat-sifat Allah

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

Pendahuluan Telah kami jelaskan pada pelajaran yang lalu, sebahagian besar hujah falsafah itu digunakan untuk membuktikan dzat yang dikenali sebagai wajibul wujud. Jika hujah itu ditambahkan dengan hujah-hujah yang lain, maka akan dapat dibuktikan sifat-sifat salbiyah (negatif) dan sifat-sifat tsubutiyah (positif) pada wajibul wujud. Melalui semua hujah itu kita mengenal Allah swt. dengan segala sifat-Nya […]

Continue reading


Pelajaran 7- Pembuktian melalui “Wajibul Wujud”

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

“Wajibul Wujud” Telah kami jelaskan pada pelajaran yang lalu bahawa ahli falsafah Ilahiyah dan ulama kalam telah mengumpulkan sejumlah hujah dalam membuktikan wujud Allah. Dan hal ini telah dibahas dalam kitab-kitab Falsafah dan Kalam secara terperinci. Pada pelajaran ini, kami akan memilih satu hujah sahaja dari sekian banyak hujah. Hujah ini berlandaskan kepada pendahuluan-pendahuluan yang […]

Continue reading


Pelajaran 6 – Cara Mudah Mengenal Allah

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

Cara-cara  Mengenal Allah     Untuk mengenal Allah, terdapat pelbagai cara yang telah dijelaskan dalam buku-buku Falsafah dan Kalam, juga dalam hadis-hadis para Imam Suci a.s. serta dalam kitab-kitab samawi. Pelbagai hujah yang disebutkan dalam kitab-kitab tersebut menjelaskan sisi masing-masing. Contohnya dalam satu buku, dijelaskan secara saintifik. Sedangkan buku yang lain menjelaskan berdasarkan rasional semata-mata. Bahkan ada […]

Continue reading


Pelajaran  5 – Mengenal Allah

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

Mengenal Allah Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang lepas; Dasar agama adalah keimanan kepada kewujudan Tuhan yang menciptakan alam semesta,  perbezaan mendasar antara pandangan dunia Ilahi dan pandangan dunia Materialisme terletak pada ada atau tidaknya keimanan kepada Tuhan pencipta alam ini, maka langkah pertama yang perlu dijalani oleh seorang pencari kebenaran ialah bagaimana dia memberikan jawapan terhadap pertanyaan; […]

Continue reading


Pelajaran 4 – Penyelesaian atas Pelbagai Masalah Utama

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

  Pengenalan Ketika seseorang berusaha mencari penyelesaian atas pelbagai  persoalan utama pandangan dunia dan berusaha mengenal dasar-dasar agama yang benar, ia akan menghadapi beberapa pertanyaan, yaitu: pertama, cara apakah yang harus ia tempuh untuk memecahkan persoalan tersebut? Kedua, jalur apa sahaja yang tersedia untuk memperolehi pengetahuan yang sahih? Ketiga, manakah jalur yang harus dipilih untuk […]

Continue reading


Pelajaran 3 – Syarat Utama Kehidupan Manusia

Mukaddimah Ketika seseorang berusaha mencari penyelesaian atas pelbagai persoalan utama pandangan dunia dan berusaha mengenal dasar-dasar agama yang benar, ia akan menghadapi beberapa pertanyaan, yaitu: pertama, cara apakah yang harus ia tempuh untuk memecahkan persoalan tersebut? Kedua, jalur apa sahaja yang tersedia untuk memperolehi pengetahuan yang sahih? Ketiga, manakah jalur yang harus dipilih untuk memperolehi pengetahuan tersebut?

PELAJARAN 3 – Syarat Utama Kehidupan Manusia Pendahuluan Pada pelajaran yang lepas kami telah jelaskan secara mudah tentang kepentingan mencari agama dan usaha untuk mengenali agama yang hak, dan ia berdasarkan kepada dorongan naluri manusia untuk mencari kebahagiaan dan keamanan dari segala bahaya. Dorongan itu boleh ditemukan oleh setiap manusia di dalam dirinya sendiri. Dengan […]

Continue reading