Pelajaran 26 – Beberapa Keraguan dan Jawapan (bhgn.1)

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

  Ada beberapa keraguan yang pernah dilontarkan sehubungan dengan masalah kemaksuman para nabi. Hal itu akan kami paparkan di sini. Berikut adalah jawapannya.   Keraguan Pertama Apabila Allah swt. telah menjaga para nabi dan mensucikan mereka daripadapada perbuatan maksiat, di mana hal itu bererti Dia telah menjamin perbuatan mereka daripada kesalahan dalam menjalankan tugas-tugas, maka […]

Continue reading


Pelajaran 25 – Hujah Mengenai Kemaksuman Para Nabi

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

  Pengenalan Meyakini kemaksuman para nabi daripada maksiat dan dosa, yang disengajakan atau tidak, merupakan keyakinan yang pasti dan popular di kalangan Syi’ah Imamiyah yang telah diajarkan oleh para imam suci kepada syi’ah (pengikut setia) mereka. Mengenai masalah ini, mereka mengadakan dialog dengan orang-orang yang menentang mereka melalui pelbagai jenis metode. Di antaranya, dialog yang […]

Continue reading


Pelajaran 24 – Kemaksuman Para Nabi

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

  Kepentingan Keutuhan Wahyu Setelah terbukti perlunya wahyu sebagai sarana alternatif untuk memperolehi pengetahuan yang diperlukan manusia demi menutup kekurangan-kekurangan panca indera dan akal mereka, ada permasalahan berikutnya yang perlu dibahaskan di sini.  Iaitu, manusia biasa tidak mungkin dapat memanfaatkan sarana pengetahuan ini secara langsung dan tidak memiliki potensi untuk menerima wahyu Ilahi,  oleh itu […]

Continue reading


Pelajaran 23 – Beberapa Keraguan dan Jawapan

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

  Keraguan Pertama Jika Hikmah Ilahiyah itu menuntut pengutusan para nabi untuk menyampaikan petunjuk kepada seluruh umat manusia, mengapa semua nabi itu diutus di kawasan tertentu, iaitu di Timur Tengah? Sedangkan belahan bumi lainnya tidak mendapatkan anugerah pengutusan tersebut, terutama kalau kita perhatikan dengan saksama keterbatasan sarana pengangkutan dan komunikasi serta pertukaran informasi yang lambat […]

Continue reading


Pelajaran 22 – Kebergantungan Manusia kepada Wahyu dan Kenabian

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

  Perlunya Diutus Para Nabi Pemasalahan ini merupakan permasalahan yang paling penting dalam prinsip Kenabian. Ianya dapat dibuktikan dengan hujah berikut:   Pertama, tujuan penciptaan manusia ialah mencapai kesempurnaannya, dengan cara mengamalkan perbuatan-perbuatan ikhtiari demi mencapai puncak kesempurnaan tersebut yang tidak mungkin dapat dicapai kecuali dengan usaha, kehendak, dan pilihannya. Dengan ungkapan lain, manusia itu […]

Continue reading


Pelajaran 21 – Kenabian

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

  Pengenalan Sebagaimana di bahagian pertama buku ini, telah kita ketahui bahawa ada persoalan-persoalan mendasar yang wajib diketahui oleh setiap manusia berakal supaya dia dapat membina kehidupan insani yang sesuai dengan tuntutan akalnya. Persoalan-persoalan itu ialah: Siapakah yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini? Bagaimana perjalanan hidup ini? Apakah tujuan akhir di sebalik kehidupan manusia? […]

Continue reading


Pelajaran 20 – Keadilan Ilahi (Bhgn. 2)

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

  Beberapa Keraguan dan Jawapan   Keraguan Pertama Bagaimana mungkin pelbagai perbezaan pada makhluk Allah, khususnya manusia, itu boleh sesuai dengan Keadilan dan Hikmah Ilahiyah? Dan mengapa Allah Yang Maha Adil dan Bijak tidak menciptakan seluruh makhluk-Nya dalam bentuk yang sama? Jawapan : perbezaan yang terdapat pada makhluk-makhluk Allah swt. di alam ini adalah suatu […]

Continue reading


Pelajaran 20 – Keadilan Ilahi

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

Pengenalan Sepanjang pelajaran-pelajaran yang lalu nampak banyak ikhtilaf di antara dua mazhab Kalam, iaitu  Asy’ariyah dan Mu’tazilah dalam pelbagai masalah. Di antaranya, masalah kalam Allah, iradah Allah, tauhid sifati, Keterpaksaan dan ikhtiar, qadha dan qadar. Kita pun melihat betapa pandangan dua mazhab tersebut memberi kesan dan membawa kepada sikap ifrat dan tafrit ( berlebih-lebihan dan […]

Continue reading


Pelajaran 19 – Qadha’ dan Qadar ( Bhgn. 2 )

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

  Pelbagai pengaruh daripada Sebab yang Berbeza-beza Dapat kita gambarkan adanya pengaruh beberapa sebab yang berbeza-beza terhadap kejadian suatu makhluk melalui beberapa keadaan: Pertama, beberapa sebab secara serempak dan bersama-sama memberikan pengaruh atas sesuatu. Contohnya, berkumpulnya biji dan air, panas dan lainnya yang menyebabkan terbelahnya biji tersebut dan keluarnya tumbuhan. Kedua, beberapa sebab saling bergantian […]

Continue reading


Pelajaran 19 – Qadha’ dan Qadar ( Bhgn. 1 )

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

  Definisi Kata qadar bererti ukuran (miqdar), dan taqdir (takdir) iaitu ukuran sesuatu dan menjadikannya pada ukuran tertentu, atau menciptakan sesuatu dengan ukurannya yang ditentukan. Sedangkan kata qadha bererti menuntaskan dan memutuskan sesuatu, yang di dalamnya tersirat unsur perubahan. Kadang-kala dua kata ini digunakan secara sinonim yang bererti nasib. Maksud takdir Ilahi ialah Allah swt. […]

Continue reading