Hidayah Dalam Al-Quran (13)

 

Hidayah dalam Al Quran 13

Pembuktian Imamah

Imamah selepas Rasulullah SAWA

Dalil kelima

Pada perbahasan ini, kita juga akan membahas tentang perselisihan yang berlaku, tetapi bukan perselisihan akibat kefahaman yang berasaskan fikiran atau idealogi manusia. Perselisihan kali ini disebabkan pemahaman isi kandungan kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Terdapat banyak ayat-ayat Al Quran yang mengisyarahkan tentang perkara ini. Setelah turun penerangan ‘bayinat’ dan kitab dari Allah, mereka berselisih tentang makna yang terkadung di dalamnya. Pertama kita akan membaca beberapa contoh ayat Al Quran tentang perselisihan tersebut dan setelah itu kita akan kupas dan mengambil natijah darinya.

ﺇِﻥَّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﻜْﺘُﻤُﻮﻥَ ﻣﺎ ﺃَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻜِﺘﺎﺏِ ﻭَ ﻳَﺸْﺘَﺮُﻭﻥَ ﺑِﻪِ ﺛَﻤَﻨﺎً ﻗَﻠِﻴﻠًﺎ ﺃُﻭﻟﺌِﻚَ ﻣﺎ ﻳَﺄْﻛُﻠُﻮﻥَ ﻓِﻲ ﺑُﻄُﻮﻧِﻬِﻢْ ﺇِﻟَّﺎ ﺍﻟﻨَّﺎﺭَ ﻭَ ﻻ ﻳُﻜَﻠِّﻤُﻬُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴﺎﻣَﺔِ ﻭَ ﻻ ﻳُﺰَﻛِّﻴﻬِﻢْ ﻭَ ﻟَﻬُﻢْ ﻋَﺬﺍﺏٌ ﺃَﻟِﻴﻢٌ* ﺃُﻭﻟﺌِﻚَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍﺷْﺘَﺮَﻭُﺍ ﺍﻟﻀَّﻼﻟَﺔَ ﺑِﺎﻟْﻬُﺪﻯ ﻭَ ﺍﻟْﻌَﺬﺍﺏَ ﺑِﺎﻟْﻤَﻐْﻔِﺮَﺓِ ﻓَﻤﺎ ﺃَﺻْﺒَﺮَﻫُﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ * ﺫﻟِﻚَ ﺑِﺄَﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻧَﺰَّﻝَ ﺍﻟْﻜِﺘﺎﺏَ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﻭَ ﺇِﻥَّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍﺧْﺘَﻠَﻔُﻮﺍ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻜِﺘﺎﺏِ ﻟَﻔِﻲ ﺷِﻘﺎﻕٍ ﺑَﻌِﻴﺪٍ

“sesungguhnya mereka yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah dari kitab dan mereka menjualnya dengan harga yang begitu murah, tidak mereka makan kecuali api di dalam perut mereka. Dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari qiamat, dan tidak akan mensucikan mereka dan untuk mereka azab yang pedih. Ini disebabkan Allah telah menurukan kepada mereka kitab dengan hak dan mereka yang berselisih dengan apa yang terkadung di dalam kitab, sesungguhnya mereka berada pada pepecahan yang jauh” (Al baqarah, ayat 174 – 176 )

Ayat ini menjelaskan beberapa perkara.

 1. Allah membenci mereka yang menyembunyikan kebenaran dan azab yang pedih menanti mereka.
 1. mereka menjual Agama Allah dengan harga yang begitu murah. Sudah tentu yang menjual agama bukan orang awam tetapi mereka yang ahli dalam agama, yang kita sebut sebagai ulamak. Tetapi sudah tentu hanya sebahagian darimereka dan bukan semua.
 1. Mereka berselisih dalam isi kandungan kitab-kitab Allah. Ini disebabkan mereka mengikut andai mereka atau tafsiran mereka sendiri.

ﻭَ ﻟَﻘَﺪْ ﺁﺗَﻴْﻨﺎ ﺑَﻨِﻲ ﺇِﺳْﺮﺍﺋِﻴﻞَ ﺍﻟْﻜِﺘﺎﺏَ ﻭَ ﺍﻟْﺤُﻜْﻢَ ﻭَ ﺍﻟﻨُّﺒُﻮَّﺓَ ﻭَ ﺭَﺯَﻗْﻨﺎﻫُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻄَّﻴِّﺒﺎﺕِ ﻭَ ﻓَﻀَّﻠْﻨﺎﻫُﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻌﺎﻟَﻤِﻴﻦَ * ﻭَ ﺁﺗَﻴْﻨﺎﻫُﻢْ ﺑَﻴِّﻨﺎﺕٍ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺄَﻣْﺮِ ﻓَﻤَﺎ ﺍﺧْﺘَﻠَﻔُﻮﺍ ﺇِﻟَّﺎ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺪِ ﻣﺎ ﺟﺎﺀَﻫُﻢُ ﺍﻟْﻌِﻠْﻢُ ﺑَﻐْﻴﺎً ﺑَﻴْﻨَﻬُﻢْ ﺇِﻥَّ ﺭَﺑَّﻚَ ﻳَﻘْﻀِﻲ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻢْ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴﺎﻣَﺔِ ﻓِﻴﻤﺎ ﻛﺎﻧُﻮﺍ ﻓِﻴﻪِ ﻳَﺨْﺘَﻠِﻔُﻮﻥَ

“dan sesungguhnya kami telah kurniakan Bani Israel kitab dan hukum dan kenabian, serta kami berikan mereka rezeki dari makanan yang baik dan kami muliakan mereka di atas sekian alam. Dan telah kami kurniakan mereka penerangan dari urusan yang mereka berselisih kecuali setelah datang kepada mereka ilmu, di antara mereka yang melampaui batas, sesungguhnya Allah akan menghukum di antara mereka pada hari kiamat dalam apa yang telah mereka berselisih tentangnya.” (Al jashiyah, ayat16 – 17 )

Dalam ayat ini, kita dapat memahami beberapa perkara.

 1. Bani Israel diberikan kemuliaan disebabkan Allah mengurniakan mereka para Nabi dan rezeki dari makanan yang baik.
 1. Diturunkan kepada mereka kitab dan penerangan dari Allah.
 1. Mereka berselisih dengan apa yang telah Allah turunkan, iaitu dalam memahami isi kandungan kitab. Ada yang melampaui batas. Azab yang pedih akan menanti mereka pada hari qiamat.
 1. Walau ayat ini tentang Bani Israel tetapi ia juga memberi makna yang umum. Ini bermaksud, berlaku juga ke atas umat-umat lain yang telah diturunkan kitab, termasuk umat Islam.

ﻛﺎﻥَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﺃُﻣَّﺔً ﻭﺍﺣِﺪَﺓً ﻓَﺒَﻌَﺚَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟﻨَّﺒِﻴِّﻴﻦَ ﻣُﺒَﺸِّﺮِﻳﻦَ ﻭَ ﻣُﻨْﺬِﺭِﻳﻦَ ﻭَ ﺃَﻧْﺰَﻝَ ﻣَﻌَﻬُﻢُ ﺍﻟْﻜِﺘﺎﺏَ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﻟِﻴَﺤْﻜُﻢَ ﺑَﻴْﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻓِﻴﻤَﺎ ﺍﺧْﺘَﻠَﻔُﻮﺍ ﻓِﻴﻪِ ﻭَ ﻣَﺎ ﺍﺧْﺘَﻠَﻒَ ﻓِﻴﻪِ ﺇِﻟَّﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺃُﻭﺗُﻮﻩُ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺪِ ﻣﺎ ﺟﺎﺀَﺗْﻬُﻢُ ﺍﻟْﺒَﻴِّﻨﺎﺕُ ﺑَﻐْﻴﺎً ﺑَﻴْﻨَﻬُﻢْ ﻓَﻬَﺪَﻯ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﻟِﻤَﺎ ﺍﺧْﺘَﻠَﻔُﻮﺍ ﻓِﻴﻪِ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺤَﻖِّ ﺑِﺈِﺫْﻧِﻪِ ﻭَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻳَﻬْﺪِﻱ ﻣَﻦْ ﻳَﺸﺎﺀُ ﺇِﻟﻰ ﺻِﺮﺍﻁٍ ﻣُﺴْﺘَﻘِﻴﻢٍ

“awalnaya manusia adalah umat yang satu, maka Allah telah mengutus para Nabi sebagai pembawa berita gembira dan peringatan, dan diturun bersama mereka kitab dengan hak untuk menghukum dikalangan manusia atas apa yang mereka berselisih, dan tidak mereka berselisih kecuali meraka yang telah dikurniakan selepas datang kepada mereka penerangan, sebahagian dari mereka melampaui batas, maka Allah memberi hidayah ke atas orang-orang yang beriman, tidak mereka berselisih tentang hak yang terdapat dalam kitab dengan izinNya dan Allah memberi hidayah kepada sesiapa yang ia kehendaki ke jalan yang lurus” (Al baqarah, ayat 213 )

Dalam ayat ini kita juga boleh memahami beberapa perkara.

 1. Allah mengirim para Nabi sebagai pembawa berita gembira dan peringatan.
 1. Bersama para Nabi ini ada kitab untuk dijadikan panduan dalam melaksanakan hukum-hukum Allah.
 1. Sebahagian dari mereka melampaui batas dan berselisih dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah.
 1. Ada yang mendapat hidayah dan tidak berselisih dengan apa yang terkandungan dalam kitab Allah.

Dari semua ayat di atas, kita boleh melihat bahawa terdapat persamaan. Hal yang paling ketara adalah perselisihan tentang kadungan kitab Allah. Dan balasan dari perselisihan ini adalah azab yang pedih, bukan rahmat sebagaimana yang dianggap oleh sebahagian dari umat Islam hari ini ketika menafsirkan sabda Rasulullah SAWA “perselisihan umatku adalah rahmat”. Jelas kali ini bertentangan dengan makna-makna Al Quran yang mengacam orang-orang yang berselisih dengan azab pedih. Dan lagi tidak ada gunannya firman Allah “ berpenganglah dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah”

Sekarang ini kita kembali kepada realiti umat Islam hari ini. Apakah umat Islam berselisih atau tidak tentang kandungan Al Quran. Jika kita jujur pasti akan kita katakan apa yang sebenarnya, sememangnya umat Islam berselisih antara satu dengan yang lain dalam memahami dan melaksanakan apa yang terkadung di dalam Al Quran. Setelah itu pertanyaan adalah, apakah perselisihan ini rahmat atau bala? Ternyata bala terbesar umat Islam hari ini disebabkan perselisihan antara mereka. Dan lagi Allah membenci perselisihan dan Allah ancam dengan azab yang pedih. Ini bererti Allah tidak akan membiarkan umat Islam terjerumus dalam azab atau Allah pasti menunjukan jalan bagaimana umat Islam bersatu dan tidak berpecah belah.

Pada perbahasan lepas kita telah buktikan, untuk tidak berselisih umat Islam wajib berpegang kepada ‘tali Allah’ dan tali Allah itu bukan Al Quran dan Sunnah, kerana perselisihan mereka adalah disebabkan kefahaman mereka tentang kandungan Al Quran. Dan kita telah buktikan bahawa yang dimaksudkan oleh Allah di sini adalah Imam. Dengan wujud Imam yang diangkat oleh Allah sebagai pemberi hidayah dan pastinya Imam juga adalah orang yang paling memahami isi Al Quran dengan dalil-dalil yang akan kita bahaskan nanti.

Maka dengan perpegang dengan Imam ini, umat Islam tidak akan berselisih sesama sendiri dan akibatnya mereka akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *