Pendidikan Anak (31)

Hubungan antara sesama anggota keluarga 2

Pada perbahasan ini masih dari lanjutan perbahasan sebelumnya tentang bagaimana kita menjaga hubungan antara sesama anggota keluarga dalam sebuah keluarga.

Keluarga merupakan lingkup sosial yang terkecil dalam sebuah tatanan masyarakat sosial. Dalam sebuah keluarga terdiri dari beberapa anggota keluarga didalamnya yang hidup serumah yang mana mereka saling membantu satu sama lainnya, saling menghormati dan juga saling berkasih sayang. Oleh kerana itu satu sama lain tidak boleh saling menyakiti, seperti berkata-kata kasar, menipu dll. Satu sama lainnya harus saling menghormati dan berprasangka baik dan saling memaafkan jika satu sama lainnya terjadi kekeliruan. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahawa di hari kiamat ada 2 kelompok yang yang mana Allah merasa berhutang kepada mereka. Kelompok pertama adalah orang yang memaafkan sesamanya. Kelompok yang kedua adalah orang yang mendamaikan kedua saudaranya yang saling bermusuhan. Mereka adalah orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah swt.

Dalam kitab Tsawabul ‘amal Imam Saduq (ra) sebuah riwayat menjelaskan tentang bagaimana akibat dari perilaku baik dan berbuat buruk pada seseorang. Sebuah riwayat menjelaskan bahawa ketika sepasang suami isteri, anak dan orang tua, atau antara saudara kandung, saling bertengkar maka di hari kiamat Allah akan merajam mereka.

Pada suatu hari ada yang bertanya kepada Imam Ridha as tentang tafsir ayat fasfahissafhil jamil, Imam menjawab ayat ini maksudnya janganlah menyalahkan dan menghukum seseorang jika kesalahan orang tersebut masih dapat dimaafkan. Oleh kerana itu berbuat baik pad seseorang merupakan anjuran dari agama kita. Imam Sadiq as berkata Iman mempunyai empat karakter. barangsiapa terdapat empat karakter tersebut pada diri seseorang maka dia termasuk orang yang beriman.. Yang pertama menepati janji, jujur dalam berbuat dan berkata, berakhlak baik. Dan di hari kiamat Allah akan bertemu dengan orang tersebut dengan penuh keridhaan.

Oleh kerana itu kita dianjurkan menjaga kejujuran kepada orang-orang disekitarnya, kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita dan orang tua kita kerana jika orang tua telah berbohong kepada anaknya maka si anak tidak lagi menaruh kepercayaan kepada orang tuanya itu. Dan hal ini merupakan sebuah kecacatan dalam mendidik anak-anaknya.

Dalam sebuah riwayat dijelaskan ketika Nabi Daud as meminta kepada Allah untuk melihat alat timbangan yang dipakai di padang masyhar nanti untuk menimbang amal baik dan buruk manusia. Allah menjawab, engkau tidak boleh melihatnya. Tapi kemudian Allah memperlihatkan timbangan yang akan menimbang amal manusia tersebut kepada Nabi Daud as, kemudian Nabi Daud as pengsan kerana melihat besarnya timbangan tersebut. ketika beliau sedar dan berkata “Ya Allah siapa yang akan memberatkan timbangan Amal ini?” . Allah menjawab “Hai Daud barangsiapa satu amal yang dikerjakan oleh manusia dan saya ridha dengan amalnya, maka saya yang akan menjadikan timbangan ini berat dengan amal tersebut”. Dalam riwayat dijelaskan bahawa ada beberapa amalan jika kita mengerjakannya maka akan memberatkan timbangan amal kita. Yang pertama, mengirimkan solawat kepada Nabi saw dan keluarganya. kedua, membaca surah al’ala. ketiga, mengerjakan solat malam. keempat, berakhlak baik.oleh kerana itu manusia hadir dimuka bumi ini tidak hanya disuruh semata-mata untuk beribadah tetapi yang paling penting adalah menjaga akhlak yang baik antara manusia. Nabi saw juga diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh kerana itu salah satu rukun dari akhlak yang mulia ini adalah berbuat baik antara sesama manusia, seperti orang tua, isteri atau suami, saudara, teman dan orang-orang disekitar kita. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, seseorang bertanya kepada Imam Sadiq as, “Akhlak yang mulia itu seperti apa? Imam Sadiq as menjawab”akhlak yang mulia itu adalah perilaku yang baik, berkata yang baik dan perbuatan yang baik”. Dalam riwayat lain disebutkan orang yang berakhlak baik pahalanya sama dengan berjihad di jalan Allah. Dalam riwayat lain dijelaskan, Pada suatu hari seeorang menemui Imam Sadiq as dan berkata “Wahai Imam, unta bapamu pergi menuju pekuburan baqi. Unta tersebut menangis dan duduk tepat di pusara Imam Sajjad as”. Imam Sadiq as berkata “ Unta itu adalah Unta Bapaku, Imam Sajjad as. yang setia menemani Imam as semasa hidupnya ketika pergi haji, unta itu menangis disebabkan Imam Sajjad as tidak pernah sekalipun memukulnya, dan memperlakukannya dengan sangatt baik. Makanya dia sangat bersedih dengan syahidnya Imam Sajjad as”. Beberapa waktu kemuadian akhirnya unta tersebut meninggal di atas pusara Imam Sajjad as.

Dari cerita tersebut kita dapat melihat tingkah laku Imam Sajjad as pada seekor haiwan sampai akhir hayatnya. Oleh kerana itu berakhlak yang mulia kepada sesama manusia dan makhluk lainnya merupakan anjuran dari Allah swt agar kita dapat menjadi hamba yang terbaik disisiNya kelak.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *