Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

Pelajaran 31 – Nabi Islam

 

Pengenalan

Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

Di antara para nabi, ada yang mempunyai keistimewaan di atas yang lainnya. Mereka adalah Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa a.s., kerana Allah swt. telah menurunkan kepada mereka kitab-kitab samawi yang mencakup pelbagai hukum yang bersifat individu mahupun sosial, pelbagai ajaran dan tugas moral,  serta undang-undang yang sesuai dengan situasi dan kondisi mereka. Kitab-kitab dan ajaran tersebut berada di tengah-tengah mereka, yang darinya mereka mendapatkan arahan menganai kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat.

Namun, ada sebahagian kitab-kitab itu hilang sama sekali sepanjang zaman, ada pula yang telah diselewengkan dan diubah, baik teks mahupun maknanya. Akibatnya, agama-agama dan syariat-syariat samawi tersebut menjadi pudar, sebagaimana Taurat Musa a.s. telah mengalami perubahan yang tidaklah sedikit. Sementara dari Injil Isa a.s., tidak ada yang tersisa selain yang ditulis oleh para pengikut setia beliau yang mereka kumpulkan atas nama “Kitab Suci”.

Seseorang yang secara saksama mencermati Taurat dan Injil (Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru) yang beredar dalam masyarakat sekarang ini, akan mengetahui bahawa kitab-kitab itu bukanlah kitab yang diturunkan kepada Isa dan Musa a.s. Kerana, Taurat menggambarkan Allah swt. secara antro-pomorfis (kemanusian-manusiaan); Dia tidak mengetahui banyak persoalan  dan seringkali menyesali perbuatan-Nya. Atau, ketika Allah bergusti dengan nabi Ya’qub a.s. dan tidak mampu mengalahkannya, Dia memohon kepadanya agar melepaskan-Nya supaya umat manusia tidak melihat Tuhan mereka dalam keadaan tidak berdaya.

Selain itu, banyak sekali perbuatan tercela yang dinisbahkan kepada para nabi Allah. Misalnya berzina dengan seorang wanita muhashanah (yang bersuami) -wal’iyadzubillah- dinisbahkan kepada Nabi Daud a.s.  Minum arak dan zina dengan wanita mahrim (orang yang haram untuk dinikahi) dinisbahkan kepada Nabi Luth a.s.  Taurat juga menyebutkan secara rinci ehwal wafat, sakaratulmaut dan tempat wafat Nabi Musa a.s.  Tidakkah kisah-kisah tersebut sudah cukup untuk membuktikan bahawa kitab itu tidak benar jika dinisbahkan kepada Nabi Musa a.s.?

Adapun kitab Injil, keadaannya lebih buruk lagi daripada Taurat, kerana sampai hari ini tidak ada kitab apapun yang diturunkan kepada Nabi Isa a.s. Bahkan kaum nasrani sendiri tidak mengakui bahawa Injil yang ada saat ini adalah kitab yang diturunkan Allah swt. kepada Isa a.s., sebab kitab yang beredar pada masa sekarang ini mengandung sebahagian tulisan yang dinisbahkan kepada sebahagian pengikut beliau. Di samping membolehkan minum khamar, tersebut di dalam kitab itu bahawa membuat khamar termasuk mukjizat Isa a.s.

Alhasil, wahyu yang diturunkan kepada dua nabi besar kita itu, Isa a.s dan Musa a.s., telah mengalami perubahan dan penyelewengan serta tidak mungkin dijadikan pedoman untuk memberi petunjuk kepada umat manusia. Adapun mengapa dan bagaimana boleh terjadi penyelewengan tersebut, merupakan persoalan yang panjang dan bukan tempatnya untuk dibahaskan di sini.

Pada abad keenam setelah kelahiran Nabi Isa a.s., ketika seluruh alam diliputi kegelapan, kejahilan dan kezaliman, dan pelita hidayah Ilahi telah padam di seluruh penjuru dunia, Allah swt. mengutus nabi-Nya yang terakhir dan yang paling utama di satu tempat yang paling terbelakang, mundur dan penuh kezaliman, untuk menerangi seluruh umat manusia dengan obor wahyu sampai akhir masa, untuk menyampaikan Kitab Ilahi yang abadi dan terjaga dari perubahan dan pengubahan kepada seluruh umat manusia, dan untuk mengajarkan ilmu hakiki, kebenaran dari langit, hukum-hukum dan undang-undang Ilahi, serta untuk membimbing seluruh manusia menuju kebahagiaan yang abadi, di dunia dan akhirat.

Imam Ali a.s. dalam sebuah khutbahnya telah menjelaskan keadaan dunia ketika Rasul saww. diutus:

“Allah mengutus Rasul-Nya ketika masa para rasul sebelumnya telah jauh berlalu, umat manusia dalam keadaan tidur lelap yang panjang, api fitnah dan kerusakan tersebar di mana-mana, peperangan sedang berkecamuk, maksiat dan kebodohan menyelimuti dunia, angkuh dan congkak nampak jelas, daun-daun pohon kehidupan manusia telah layu menguning dan tidak diharapkan lagi buahnya kerana airnya telah kering, sinar hidayah telah lama padam, bendera kesesatan berkibar-kibar, keburukan dunia menyerang umat, ia menampakan wajah masam kepada pencarinya, buahnya adalah fitnah, makanannya adalah bangkai, syiarnya adalah rasa takut dan tempat berlindungnya adalah pedang”.

Sejak diutusnya Nabi Muhammad saww, setelah permasalahan Tauhid, perbahasan tentang kenabian dan risalah beliau serta kebenaran agama Islam merupakan tema yang penting bagi setiap orang yang mencari kebenaran.  Dengan terbuktinya kebenaran hal-hal itu yang melazimkan kebenaran Al-Quran dan kesahihannya sebagai satu-satunya kitab samawi yang beredar di kalangan umat manusia dan terjaga dari perubahan dan penyimpangan, umat manusia akan mendapatkan petunjuk –sampai akhir kehidupan– kepada satu-satunya jalan untuk membuktikan pelbagai keyakinan yang benar, mengenal nilai-nilai luhur akhlak, tugas-tugas dan hukum-hukum praktis, sekaligus menjadi kunci perpecahan atas pelbagai pandangan dunia dan ideologi.

 

Dalil atas Risalah Nabi Islam

Telah kami jelaskan pada pelajaran 27, bahawa kita dapat membuktikan kenabian para nabi melalui tiga jalan: pertama: melalui biografi dan cara hidup mereka sambil bersandar pada bukti-bukti yang meyakinan. Kedua:  melalui berita dari nabi-nabi sebelumnya. Ketiga: melalui mukjizat mereka.

Tiga cara tersebut telah terpenuhi pada Nabi Muhammad saww. Bahkan penduduk kota Makkah yang hidup semasa dengan baginda selama 40 tahun, menyaksikan kehidupan baginda daripada dekat. Mereka sedikit pun tidak menjumpai titik lemah dan keraguan dalam kehidupan baginda yang penuh dengan kemulian dan keluhuran. Mereka mengenal sifat jujur dan amanah baginda, sampai-sampai mereka memberikan julukan al-Amin (orang yang terpercaya). Maka itu, tidak ada sedikit pun kemungkinan dusta pada diri orang seperti baginda.

Dari sisi lain, terdapat berita dari para nabi sebelumnya tentang kedatangan Nabi saw.  Sehingga sekelompok dari Ahlul Kitab menunggu-nunggu saatnya. Mereka telah mengetahui sebahagian tanda-tanda beliau yang jelas daripada kitab-kitab mereka.Kepada kaum musyrikin Arab mereka berkata, bahawa sebentar lagi akan datang seorang nabi dari suku Arab keturunan Nabi Ismail a.s. Nabi itu akan membenarkan nabi-nabi sebelumnya dan agama-agama Tauhid. Sebahagian ulama Yahudi dan Nasrani telah beriman kepada nabi tersebut berdasarkan khabar yang menggembirakan itu.Walaupun sebahagian mereka menolak untuk memeluk Islam lantaran hawa nafsu dan bisikan syaitan. Al-Quran telah memberikan isyarat tentang ini:

“Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahawa para ulama Bani Israil telah mengetahuinya?” ( Qs. As-Syu’ara:197).

Pengetahuan para ulama Bani Israel ehwal Nabi Muhammad saww. -berdasarkan khabar yang mereka terima daripada nabi-nabi sebelumnya– merupakan bukti yang jelas atas kebenaran risalahnya dan dalil yang meyakinkan bagi seluruh Ahlul Kitab. Selain itu, pengetahuan mereka merupakan bukti yang kuat, bahawa para nabi yang memberikan khabar itu sendiri adalah benar. Hal itu juga menjadi bukti atas manusia lainnya, bahawa Nabi Muhammad saww. adalah benar. Kerana, kebenaran pengetahuan para ulama Bani Israel itu dan kesesuaian tanda-tanda nabi yang akan datang pada sosok Muhammad saww terbukti melalui penyaksian langsung dengan mata kepala dan akal mereka.

Ironisnya,Injil dan Taurat yang telah mengalami perubahan dan penyelewengan (tahrif), walaupun mereka telah berusaha kuat untuk menyembunyikan khabar gembira tersebut, masih sahaja boleh ditemukan  sebahagian tanda-tanda yang jelas yang menjadi bukti bagi para pencari kebenaran.Sebagaimana ramai pemuka Yahudi dan Nasrani yang tulus pada kebenaran, telah mendapatkan hidayah melalui tanda-tanda dan khabar gembira yang masih tersisa dalam Taurat dan Injil tersebut.

Buku-buku sejarah dan hadis sebegitu banyak mencatat mukjizat-mukjizat yang jelas dari Rasul saww., melebihi batas mutawatir.Di samping mukjizat-mukjizat yang menjadi bukti atas orang-orang yang semasa beliau untuk kemudian menjadi referensi bagi selain mereka, kepedulian Allah menghendaki adanya mukjizat lain yang menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad saww dan agamanya yang kekal. Mukjizat itu ialah al-Quran al-Karim yang abadi dan menjadi bukti atas seluruh manusia sepanjang masa. Untuk itu, kami akan membahas kemukjizatan al-Quran pada pelajaran berikutnya.[]Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *