Khadijah Kubra sa (bahasa Arab: خدیجة الکبری) yang dikenali sebagai Ummul Mukminin, isteri pertama Nabi Muhammad saww dan wanita Muslim pertama. Ia adalah puteri Khuwailid bin Asad bin Abdil 'Uzza bin Qusai. Khadijah seorang bangsawwan Quraisy. Ibunya adalah Fatimah binti Zaidah al-Asham keturunan 'Amir bin Luaiy. Pada zaman jahiliyah orang ramai menyebut Khadijah sa sebagai "Thahirah"(suci) dan Nabi Muhammad saww juga memberinya gelaran "Kubra" (besar). Khadijah sa bernikah dengan Nabi saww sebelum diutus menjadi rasul. [1]

Sayidah Khadijah Kubra sa

 

Sayidah Khadijah sa

Khadijah Kubra sa (bahasa Arab: خدیجة الکبری) yang dikenali sebagai Ummul Mukminin, isteri pertama Nabi Muhammad saww dan wanita Muslim pertama. Ia adalah puteri Khuwailid bin Asad bin Abdil ‘Uzza bin Qusai. Khadijah seorang bangsawwan Quraisy. Ibunya adalah Fatimah binti Zaidah al-Asham keturunan ‘Amir bin Luaiy. Pada zaman jahiliyah orang ramai menyebut Khadijah sa sebagai “Thahirah”(suci) dan Nabi Muhammad saww juga memberinya gelaran “Kubra” (besar). Khadijah sa bernikah dengan Nabi saww sebelum diutus menjadi rasul. [1]

Semua anak Nabi saww selain Ibrahim, lahir dari rahim Khadijah sa. Mereka semua adalah dua orang putera dan empat puteri. Kedua puteranya bernama Qasim dan Abdullah, sementara Tayib dan Thahir adalah julukan Abdullah, dan bukan nama putera-putera Nabi saww. Sedangkan keempat-empat puterinya bernama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum dan Fatimah. [2]

Khadijah Kubra sa sudah beriman terlebih dahulu sebelum para wanita di zaman itu menerima Islam. Ia dan kekayaannya telah memberikan sumbangan besar dalam memajukan tugas kenabian. Nabi selalu memuji dan menyebut-nyebut kebaikan Khadijah sa dan mengatakan, “Aku tidak menemukan seseorang yang lebih baik dari Khadijah. Ketika semua orang mengingkari, ia mengakui dan membenarkanku. Dan di saat tidak ada seorang pun yang menolong dan membantuku, ia dengan kekayaannya telah menghiburku dan Allah swt telah memberiku beberapa orang anak dari rahimnya.” Khadijah sa meninggal di Mekah tiga tahun sebelum Hijrah pada usia 65 lima tahun. [3]Pada awalnya Nabi saww menutup jasad Khadijah dengan jubahnya, lalu jubah syurgawi menutup jasad Khadijah sa sebagai kain kafannya. Ia di kuburkan di Ma’la, lereng “Gunung Hajun” di bahagian atas kota Mekah. [4]

 

Mengenalkan Karakter

Khadijah sa dikenali dengan panggilan Ummu Hind [5] binti Khuwailid bin Asad bin al-Qurasyiah al-Asadiyah, Ummul Mukminin isteri pertama Nabi Muhammad saww dan orang pertama yang percaya dan beriman kepada Nabi saww. [6]

Ia lahir di kota Mekah, sekitar tiga atau empat dekad sebelum Nabi Muhammad saww memulai misi kenabiannya. Di kota yang sama, ia tumbuh besar di rumah ayahnya, seorang tokoh yang dihormati kaumnya dan merupakan sekutu Bani Abduddar bin Qusai. [7]

Khadijah sa adalah seorang wanita mulia, kaya dan memiliki kredebiliti tersendiri di kalangnnya. [8] Jabir bin Abdillah al-Anshari meriwayatkan sebuah hadis daripada Nabi saww bahawa Khadijah, Fatimah, Maryam dan Asiah, mereka semua diperkenalkan sebagai penghulu wanita di dunia. [9]

Begitu pula Nabi Muhammad saww memperkenalkan Khadijah sa sebagai wanita sempurna di dunia [10] dan sebaik-baiknya perempuan. [11]

Dalam beberapa sumber disebutkan beberapa gelaran Khadijah sa, seperti Thahirah (suci), Zakiyah (tanpa noda), Mardhiyah (rela), Shiddiqah (jujur), Sayidah Nisa Quraisy (penghulu wanita Quraisy) [12], Khairun Nisa (sebaik-baiknya wanita) [13] dan seorang wanita yang memiliki martabat yang tinggi. [14] Ia juga dijuluki dengan gelaran Ummu az-Zahra, dan Ummul Mukminin. [15]

 

Khadijah sa Sebelum Islam

Berkenaan dengan karakter keperibadian Khadijah sa di masa sebelum Islam, tidak banyak sumber yang dapat dibicarakan, dan yang ada hanya mengisyaratkan bahawa ia adalah pemilik perniagaan dan perdagangan serta memiliki martabat yang tinggi. Adapun sumber yang ada mengenai kehidupannya di masa sebelum Islam, mengatakan Ia adalah wanita yang memiliki harta yang banyak dan sibuk berdagang. Ia memperluaskan kekayaannya dengan cara merekrut beberapa orang untuk dijadikan rakan dagang dan keuntungannya akan ditambah terhadap modal. [16]

Pelbagai sumber juga menunjukkan status sosialnya yang tinggi. Ia memiliki kemuliaan dan nasab keturunan yang terhormat. Sebagaimana Ibnu Sayidu al-Nas menyebutkan, “Dia adalah seorang wanita yang mulia dan sangat disiplin sehingga Allah swt memberikannya kebaikan dan martabat. Secara nasab dan keturunan, ia berada di tingkat menengah struktur keturunan Arab, tetapi ia memiliki kehormatan dan kekayaan yang besar. “[17] Baladzuri juga mengatakan tentangnya bahawa Waqidi dalam catatannya berkata, “Khadijah sa binti Khuwailid adalah seorang wanita asli keturunan pedagang dan dia juga seorang pengusaha yang berjaya.” [18]

 

Pernikahan Khadijah sa

Mengenai pernikahan Khadijah sa terdapat perbezaan antara Syiah dan Sunni. Sunni percaya bahawa sebelum bernikah dengan Nabi saww, Khadijah sa sudah pernah bernikah dua kali dan ia mempunyai anak dari setiap pernikahannya itu. Sebahagian besar dari sumber sejarah Sunni menerima perihal pernikahan Khadijah ini dan mengutip nama suami serta anak-anak mereka. Sebagai contoh dapat disebutkan sebagai berikut:

 

Baladzuri dalam kitabnya Ansāb al-Asyrāf mengenalkan Safwan bin Mahraz yang dijuluki Abu Halah. Ia menulis, “Ia adalah Hind bin an-Nubasy bin Zurarah bin Waqid, ia adalah suami Khadijah binti Khuwailid sebelum Nabi saww.” [19]

Ibnu Habib dalam kitabnya Al-Munammaq memperkenalkan “Nubasy” yang berjuluk Abu Halah. Ia memperkenalkannya sebagai pasangan Khadijah sa sebelum melakukan pernikahan dengan Nabi saww. [20]

Begitu juga Ibnu Habib dalam “Al-Muhabbar” setelah menulis “Al-Munammaq” ia menyebutkan nama orang-orang yang telah bernikah sebanyak tiga kali, dan nama Khadijah sa termasuk di dalamnya. Dalam hal ini ia mengisyaratkan tentang pernikahan Khadijah dengan Abu Halah al- Nubasy al-Asadi dan Atiq bin Abid bin Abdullah bin Umar bin Makhzum sebelum kemudian bernikah dengan Nabi Muhammad saww. [21]

Sebaliknya, ulama Syiah meragukan pernikahan-pernikahan yang pernah dilakukan oleh Khadijah sa. Setelah meneliti dan membahasnya lebih cermat, mereka percaya bahawa Sayidah Khadijah sa belum pernah bernikah, dan pernikahan pertamanya adalah pernikahan yang dilakukan dengan Nabi saww. Bukti dan alasan yang mungkin boleh diungkapkan bahawa Khadijah tidak pernah bernikah sebelum bernikah dengan Nabi Muhammad saww, adalah sebagai berikut:

 

Ibnu Syahr Asyub mengutip perkataan Sayid Murtadha dalam kitab al-Shāfi dan Syaikh Thusi dalam al-Talkhish yang menegaskan tentang keperawanan Khadijah sa ketika bernikah dengan Nabi saww (dalam istilah Arab dikenali dengan ‘Adzra). Syaikh Thusi meyakini bahawa Ruqayyah dan Zainab adalah anak-anaknya Halah, saudara perempuan Khadijah sa. [22] Sepertinya hal tersebut benar, kerana sumber-sumber sejarah tidak menyebutkan bahawa “Ruqayyah” dan “Zainab” adalah nama anak-anak Khadijah sa dari pernikahan sebelumnya, akan tetapi keduanya adalah nama anak-anak yang lahir dari pernikahan Khadijah sa dengan Nabi Muhammad saww. [23]

Posisi yang sangat baik dan kedudukan unggul Sayidah Khadijah sa dan penolakan atas para pelamar yang datang untuk meminangnya dari keluarga bangsawan dan para pembesar Quraisy, juga merupakan bukti lain bahawa Khadijah sa tidak pernah bernikah sebelum bernikah dengan Nabi. Bagaimana boleh diterima, dalam situasi dan fanatisme kabilah pada lingkungan intelektual dan budaya yang berlaku di Hijaz begitu besar dan berkuasa–dan Khadijah sa adalah salah seorang pembesar suku Quraisy yang terkenal–kemudian bernikah dengan dua orang Arab dari suku Tamim dan Makhzum. [24]

Bukti lain yang boleh membuktikan bahawa Khadijah sa belum pernah bernikah sebelum bernikah dengan Nabi adalah dua orang anak yang dinisbahkan kepada Khadijah sa dari Nabi saww. Hasil penelitian menunjukkan bahawa dua orang anak tersebut bukan anak keturunan Khadijah sa, akan tetapi anak keturunan saudara perempuannya, yaitu Halah. Halah pertama kali bernikah dengan seseorang dari suku Makhzum dan melahirkan anak. Kemudian ia bernikah lagi dengan lelaki lain dari suku Tamim dan melahirkan seorang puteri bernama Hind. Sepeninggal suami Halah, Khadijah sa menjadi pelindung bagi Halah dan kedua anaknya sampai Halah meninggal dunia. Khadijah sa pun mengasuh kedua  anak saudaranya. Kerana sudah menjadi tradisi bagi bangsa Arab, bahawa “Rabibah” (anak-anak bawaan dari pasangan) dianggap sebagai anak sendiri, akhirnya mereka juga dianggap sebagai anak-anak Nabi saww. [25]

 

Penikahan Khadijah sa dengan Nabi saww

Seluruh sumber menyatakan bahawa Khadijah sa adalah isteri pertama Nabi Muhammad saww, dan sebahagian besarnya menyebutkan bahawa Nabi saww berusia 25 tahun ketika bernikah dengan Khadijah sa. Ibnu Abdulbar meyakini bahawa Khadijah sa adalah isteri pertama Nabi Muhammad saww, yang mana selama Nabi saww hidup dengannya tidak mengambil isteri lain. [26]

Ibnu Abdulbar meyakini bahawa Nabi saww berusia 25 tahun ketika bernikah dengan Khadijah sa, dan pernikahannya terjadi pada tahun ke-dua puluh enam setelah Tahun Gajah. [27] Ia juga mengutip dari Zuhri bahawa Nabi Muhammad saww berusia 21 tahun ketika melangsungkan pernikahan. [28] Mas’udi juga meyakini Khadijah sa adalah isteri pertama Nabi saww. [29] Menurut beberapa sumber “Beswi” dan beberapa orang lainnya juga menegaskan hal ini. [30] Ibnu Atsir selain menekankan bahawa Khadijah sa isteri pertama Nabi, dia juga meyakini pernikahan terjadi sebelum Nabi Muhammad saww diutus. [31] Ibnu Atsir juga membawakan beberapa perspektif yang berbeza tentang usia Nabi saat bernikah, di antaranya 21, 22, 25, 28, 30 dan 37 tahun. [32]

Mengenai usia Khadijah sa saat bernikah dengan Nabi saww tidak ada kesamaan pendapat. Terdapat banyak perbezaan pendapat yang dilontarkan oleh para sejarawan, dari 25 sampai 46 tahun. Banyak sumber yang meyakini bahawa Khadijah sa berusia 40 tahun ketika bernikah dengan Nabi saww. [33] Dengan menukil dari yang lainnya, Mas’udi juga memberikan kemungkinan selain usia yang telah disebutkan. [34] Beberapa sumber mengatakan bahawa Khadijah bernikah dengan Nabi saww pada usia 25 tahun, [35] dan sebahagiannya meyakini berusia 28 tahun [36] , 30 [37], 35 [38] , 44 [39], 45 [40], dan 46 tahun [41].

Penelitian yang dilakukan untuk menentukan usia Khadijah sa yang tepat ketika melangsungkan pernikahan dengan Nabi saww ini sedikit sulit. Namun mengingat bahawa kehidupan berkeluarga Khadijah sa dengan Nabi hanya 25 tahun lamanya–15 tahun sebelum Nabi saww diutus [42] dan 10 tahun setelah Nabi diutus–dan menurut dua pendapat yang mengatakan bahawa saat wafat Khadijah sa berusia 65 tahun atau menurut Baihaqi berusia 50 tahun, dengan demikian usia Khadijah sa saat bernikah dengan Nabi Muhammad saww sesuai dengan salah satu dari dua pendapat iaitu 40 atau 25 tahun. Jika Khadijah sa ketika wafat berusia 50 tahun, maka saat bernikah berusia 25 tahun. Pendapat ini yang lebih diterima oleh sebahagian peneliti. [43]

Namun kerana pendapat ini sumbernya tidak banyak, untuk membuktikannya agak sulit diterima. Tapi, mengingat bahawa Qasim putera Nabi Muhammad saww dari Khadijah sa meninggal dunia setelah Nabi diutus, [44] hal ini bererti bahawa Qasim setidak-tidaknyanya dilahirkan pada saat Khadijah minimal beusia 55 tahun atau beberapa waktu setelah itu, dan kemungkinan seperti ini tidak dapat diterima. Hal ini difahamai ketika dibandingkan dengan pendapat para ulama Syiah dalam sumber-sumbernya yang meyakini bahawa Khadijah sa masih perawan saat melangsungkan pernikahan dengan nabi. [45] Kerana tidak mungkin seorang wanita seperti Khadijah sa yang terhormat dengan status dan kekayaan yang dimilikinya, juga termasuk pembesar kaum Quraisy, belum bernikah sampai umur 40 tahun. Oleh itu, usia Khadijah sa ketika bernikah seharusnya tidak lebih dari 25 atau 28 tahun. [46]

 

Kedudukan Khadijah sa di Sisi Nabi saww

Khadijah sa memainkan peranan penting dalam kehidupan nabi. Terdapat sejumlah laporan yang membuktikan tentang keistimewaan posisinya di sisi Nabi saww. Sampai beberapa tahun setelah kematian Khadijah sa, Nabi saww selalu mengingat dan mengenangnya kembali dan menyampaikan kekhususan yang dimiliki Khadijah sa. Ketika dikatakan kepada Nabi bahawa Khadijah sa tidak lebih dari seorang isteri yang sudah tua, Nabi saww pun terlihat sedih dan sangat tidak nyaman. Dengan menolak perkataan tersebut Nabi menyatakan, “Allah tidak pernah menggantikan untukku seorang isteri yang lebih baik darinya, kerana ia telah membenarkanku di saat tidak ada seorangpun yang membenarkanku. Ia telah membantu dan menolongku ketika tidak ada seorangpun yang membantu dan menolongku. Ia memberikan hartanya kepadaku, pada saat semua orang enggan untuk memberikan hartanya kepadaku.” [47]

 

Khadijah sa setelah bernikah dengan Nabi saww merupakan sebaik-baiknya isteri bagi Nabi saww. Ia melakukan tugasnya sebagai seorang isteri Nabi saww dengan penuh ketulusan dan kecintaan. Ia membawa ketenangan dalam keluarga seperti yang dicari oleh setiap pasangan dalam hidup mereka. Semua itu dipersembahkannya untuk Nabi saww, dan hal itu dilakukannya dengan tanpa tujuan apapun kecuali mendapatkan ridha Allah swt semata. Oleh sebab itu, selama hidup Khadijah, Nabi saww tidak bernikah lagi dan tidak mengambil isteri selainnya. [48] Dan huraian-huraian yang menyatakan bahawa Khadijah sa memiliki kedudukan khusus di sisi Nabi saww, mungkin gambaran yang paling diterima tentang Khadijah sa adalah seperti beberapa riwayat yang menyebutkan bahawa Khadijah sa adalah sebaik-baiknya teman, sejujur-jujurnya pendamping, tempat keluh kesah dan pembawa ketenteraman bagi Nabi saww. [49]

 

Anak-Anak Khadijah

Dari kehidupan Khadijah al-Kubra Sa bersama Nabi saw, mereka telah dikaruniakan buah hati 7 atau 8 anak. Menurut sebahagian sumber lain, mereka memiliki 6 anak. Ibnu Katsir mengutip dari Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisyam tentang nama 7 anak dari Nabi dan Khadijah sa. Disebutkan bahawa semua anak Nabi saww adalah dari Khadijah sa, kecuali Ibrahim. [50]

Ia juga mengutip dari Yunus bin Bukair dan menjelaskan bahawa nama 6 anak Nabi adalah dari Khadijah sa. [51] Ibnu Atsir mengutip Zubair bin Bakkar, diyakini bahawa sebutan anak-anak Nabi dengan panggilan Thayib dan Thahir adalah kerana kelahiran mereka setelah nubuwah atau kenabian. [52]

Sumber-sumber lain juga menyatakan bahawa keturunan Nabi semuanya dari Khadijah sa, kecuali Ibrahim. [53] Ibnu Atsir Jaziry yang mengutip Zubair bin Bakkar menyebutkan bahawa nama 8 anak Nabi saww adalah dari Khadijah sa. [54] Tampaknya perbezaan jumlah anak Nabi dari Khadijah sa disebabkan oleh kekeliruan dalam nama dan gelaran anak-anak mereka. Dengan demikian, anak-anak Nabi Muhammad saww dari Khadijah sa adalah 6 orang dan termasuk 2 orang anak laki-laki bernama Qasim dan Abdullah–gelaran Thayib dan Thahir adalah dua gelaran untuk Abdullah dan bukan nama-nama lain untuk anak-anak Nabi Muhammad saww–dan 4 anak perempuan bernama Zainab, Ruqaiyah, Ummu Kultsum dan Fatimah. [55]

 

Catatan Kaki

1.Ali Akbar Dehkhuda, jild. 7, Madah Khadijah al-Kubra, (dinukil dari Khairatu Hesan, jild,1, hlm. 111.

2.Zirkili, Al-‘Alām, jild. 2, hlm. 302

3.Ali Akbar Dehkhuda, lughat Nāmeh Dehkhuda, jild. 7, Madah Khadijah al-Kubra. (dinukil dari) Khairatu Hesan, jild,1, hlm. 111.

4.Abul Hasan Bakri, Al-Anwār al-Sāthi’ah min al-Gharrā al-Thāhirah, hlm. 735.

5.Ibnu al-Jauzi, al-Muntazdim, jild. 3, hlm. 18.

6.Ibnu Atsir Jazeri, Usdu al-Ghābah fi Ma’rifah al-Shahābah, jild. 6, hlm.78.

7.Ibnu Sa’ad, al-Thābaqāt al-Kubrā, jild. 8, hlm. 11, no 4096.

8.Thabari, Tārikh al-Umam wa al-Muluk, jild.2, hlm. 281.

9.Ibnu Katsir, Al-Bidāyah wa al-Nihāyah, jild. 2, hlm. 129.

10.Ibid

11.Muqrizi, Imtā’u al-Asm’ā, jild. 15, hlm. 60; Dzahabi, Tārikh al-Islām, jild. 1, hlm. 239; Ibnu al-Jauzi, al-Muntazdim, jild. 1, hlm.346.

12.Ibnu Katsir, Al-Bidāyah wa al-Nihāyah, jild. 3, hlm. 15( Ibnu Katsir dalam menukil peristiwa permulaan wahyu mengisyaratkan gelaran Sayidah Khadijah ini; Baihaqi, Dalāil al-Nubuwwah, Mukaddimah buku, hlm. 16.

13.Ibnu Atsir Jazeri, Usdu al-Ghābah fi Ma’rifah al-Shahābah, jild. 6, hlm.83.

14.Majlisi, Bihār al-Anwār, jild. 100, hlm 189.

15.Abu al-Hasan Bakri, Al-Anwār al-Sāthi’ah min al-Gharrā al-Thāhirah, hlm. 7.

16.Ibnu Katsir, Al-Bidāyah wa al-Nihāyah, jild. 2, hlm. 293; Ibnu Sayidu al-Nās, ‘Uyun al-Atsar, jild. 1, hlm.63.

17.Ibnu Sayidu al-Nās, ‘Uyun al-Atsar, jild. 1, hlm.63.

18.Baladzuri, Ansāb al-Asyrāf, jild. 1, hlm. 98.

19.Ibid, jild. 15, hlm.65

20.Ibnu Habib, Al-Munamaq, hlm. 247.

21.Ibnu Habib, Al-Muhabbar, hlm. 452.

22.Ibnu Syahr Asyub, Manāqib Āli Abi Thālib, jild. 1, hlm. 159.

23.Ibnu Atsir Jazeri, Usdu al-Ghābah fi Ma’rifah al-Shahābah, jild. 4, hlm.641.

24.Ja’far Murtadha al-Amili, Al-Shahih min Sirah al-Nabi al-‘Azdam saww, jild. 2, hlm. 123. (dinukil dari: Al-Istighātsah, jild. 1, hlm. 70.

25.Ja’far Murtadha al-Amili, Al-Shahih Min Siratu al-Nabi al-‘Azdam saww, jild. 2, hlm. 125.

26.Ibnu Abdul Bar, Al-Isti’āb, jild. 1, hlm. 25.

27.Ibid, hlm. 35.

28.Ibid .

29.Mas’udi, Muruj al-Dzahab, jild. 2, hlm. 282.

30.Beswi, Al-Ma’rifah wa al-Tārikh, jild. 3, hlm. 267; Ibnu Atsir, Al-Kāmil, jild. 2, hlm. 307.

31.Ibnu Katsir, Al-Bidāyah wa al-Nihāyah, jild. 5, hlm. 293.

32.Ibid.

33.Ibnu Atsir, Al-Kāmil, jild. 2, hlm. 39; Ibnu Sa’ad, Al-Thābaqāt al-Kubrā, jild. 8, hlm. 174; Ibnu Atsir Jazeri, Usdu al-Ghābah fi Ma’rifah al-Shahābah, jild. 1, hlm.23; Baladzuri, Ansāb al-Asyrāf, jild. 1, hlm. 98 dan jild. 9, hlm. 459; Thabari, Tārikh al-Umam wa al-Muluk, jild.2, hlm. 280.

34.Masudi, Muruj al-Dzahab, jild. 2, hlm. 287.

35.Baihaqi, Dalāil al-Nubuwah, jild. 2, hlm. 71; al-Sirah al-Halabiyah, jild. 1, hlm.140; Al-Bidāyah wa al-Nihāyah, jild. 2, hlm. 294; Baladzuri, Ansāb al-Asyrāf, jild. 1, hlm. 98 .

36.Baladzuri, Ansāb al-Asyrāf, jild. 1, hlm. 98 .

37.Ja’far Murtadha al-Amili, Al-Shahih min Sirah al-Nabi al-‘Azdam saww, jild. 2, hlm. 115. Dinukil dari Al-Sirah al-Halabiyah, jild. 1, hlm.140; Tahdzib Tārikh Dimasyq, jild. 1, hlm. 303; Tārikh al-Khamis, jild. 1, hlm. 264.

38.Ibnu Katsir, Al-Bidāyah wa al-Nihāyah, jild. 2, hlm. 295; Ibnu Katsir, Al-Sirah al-Nabawiyah, jild. 1, hlm. 265.

39.Waqidi, Mukhtashar Tārikh Dimasyq, jild. 1, hlm. 303.

40.Waqidi, Mukhtashar Tārikh Dimasyq, jild. 2, hlm. 275; Tahdzib al-Asma’, jild. 2, hlm. 342.

41.Baladzuri, Ansāb al-Asyrāf, jild. 1, hlm. 98 .

42.Ibnu Katsir, Al-Bidāyah wa al-Nihāyah, jild. 2, hlm. 295; Baihaqi, Dalāil al-Nubuwah, jild. 2, hlm. 72.

43.Baihaqi, Dalāil al-Nubuwah, jild. 2, hlm. 72; Ja’far Murtadha al-Amili, Al-Shahih min Sirah al-Nabi al-‘Azdam saww, jild. 2, hlm. 114.

44.Ibnu Katsir, Al-Bidāyah Wa al-Nihāyah, jild. 2, hlm. 294.

45.Ibnu Syahr Asyub, Manāqib Āli Abi Thālib, jild. 1, hlm. 159.

46.Ja’far Murtadha al-Amili, Al-Shahih min Sirah al-Nabi al-‘Azdam saww, jild. 2, hlm. 114.

47.Ibnu Abdul Bar, Al-Isti’āb, jild. 1, hlm. 23.

48.Ibnu al-Umrani, al-Anba’ fi Tarikh al-Khulafā, hlm. 46.

49.Ibnu Katsir, Al-Bidāyah wa al-Nihāyah, jild. 2, hlm. 61; Ibnu Atsir Jazeri, Usdu al-Ghābah fi Ma’rifah al-Shahābah, jild. 1, hlm.26.

50.Ibnu Sa’ad, Al-Thābaqāt al-Kubrā, jild. 8, hlm. 174; Ibnu Katsir, Al-Bidāyah wa al-Nihāyah, jild. 2, hlm. 294.

51.Ibid.

52.Ibnu Atsir, Al-Kāmil, jild. 2, hlm. 307.

53.Ibnu Atsir, Al-Kāmil, jild. 2, hlm. 307; Ibnu Katsir, Al-Bidāyah wa al-Nihāyah, jild. 5, hlm. 306.

54.Ibnu Atsir Jazeri, Usdu al-Ghābah fi Ma’rifah al-Shahābah, jild. 6, hlm.81.

55.Zirkili, Al-A’lām, jild. 2, hlm. 302.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *