Khadijah sa, Wanita Berilmu dan Beriman Khadijah sa benar-benar seorang wanita bijaksana dan terhormat. Ibnu Jauzi menulis tentangnya, "Khadijah sa adalah wanita yang berilmu dan memiliki keperibadian yang bersih dan ia adalah seorang insan spiritual yang terpesona dengan hak asasi manusia, mencari keutamaan, menyukai inovasi, senang dengan keunggulan, kesempurnaan dan kemajuan adalah di antara sifat-sifatnya. Sejak masa mudanya ia merupakan salah seorang perempuan yang berbudi luhur, ternama dan memiliki keutamaan yang terkenal di Hijaz dan Arab." [56]

Keutamaan dan Keistimewaan Khadijah sa

 

Khadijah sa, Wanita Berilmu dan Beriman

Khadijah sa benar-benar seorang wanita bijaksana dan terhormat. Ibnu Jauzi menulis tentangnya, “Khadijah sa adalah wanita yang berilmu dan memiliki keperibadian yang bersih dan ia adalah seorang insan spiritual yang terpesona dengan hak asasi manusia, mencari keutamaan, menyukai inovasi, senang dengan keunggulan, kesempurnaan dan kemajuan adalah di antara sifat-sifatnya. Sejak masa mudanya ia merupakan salah seorang perempuan yang berbudi luhur, ternama dan memiliki keutamaan yang terkenal di Hijaz dan Arab.” [56]

Yang lebih penting dari kedudukan materinya adalah harta kekayaan spiritualnya yang tidak pernah habis. Dengan menolak permintaan para pembesar Quraisy yang datang untuk bernikah dengannya dan memilih Nabi Muhammad saww sebagai suaminya, ia telah menyempurnakan kenikmatan atas kekayaan materi dengan jaminan kebahagiaan di akhirat dan kenikmatan kekal di syurga. Ia telah menampakkan kecerdasannya kepada semua orang. Untuk mencapai kenikmatan yang berkah ini, ia telah menjadi seorang muslim pertama. Ia adalah orang pertama yang membenarkan ajaran Nabi dan mendirikan solat pertama bersama Nabi Muhammad saww.

 

Khadijah sa Terkemuka Dalam Islam dan Solat

Menurut sumber-sumber, Khadijah sa sebagai orang pertama yang memeluk Islam diyakini sebagai hal yang sudah diterima dan diketahui. Bukti-bukti menyatakan bahawa Khadijah sa diyakini sebagai orang pertama yang mengenal Islam. [57] Bahkan beberapa pendapat menyatakan bahawa ini memiliki komitmen yang tinggi. [58] Ibnu Abdul Bar meyakini bahawa Ali as adalah orang pertama yang menyatakan keimanannya kepada Nabi saww setelah Khadijah sa. 62 [59]

Memperhatikan sumber-sumber lain yang menyebutkan orang-orang pertama yang memeluk Islam, diketahui Khadijah sa dan Ali as adalah terhitung sebagai orang pertama yang menyatakan beriman kepada Allah swt. [60] Begitu pula telah diisyaratkan tentang keterdahuluan Khadijah sa dan Ali as dalam mendirikan solat bersama Nabi Muhammad saww. Mereka dikenali sebagai orang muslim pertama di dunia yang mendirikan solat. [61]

 

Peranan Khadijah sa Dalam Memajukan Islam

Khadijah sa menerima Islam dan iman atas kenabian Muhammad saww yang disertakan dengan amalnya dan menjadi sebuah manifestasi hadis mulia menyebutkan bahawa iman adalah keyakinan hati yang diucapkan dengan lisan dan beramal dengan rukun-rukunnya. [62] Dengan demikian, Khadijah sa yang mengamalkan perintah-perintah Al-Quran dan menghibahkan hartanya dalam penyebaran Islam dan membantu kaum muslimin, telah menutup matanya daripada seluruh harta dan kekayaannya untuk tujuan suci Nabi Muhammad saww. Ia memiliki peranan yang sangat besar dalam kemajuan Islam. Sulaiman Kitani berkeyakinan bahawa Khadijah sa telah memberikan kekayaannya kepada Muhammad saww, tapi tidak pernah memiliki perasaan gusar untuk memberikan hartanya. Bahkan ia merasa bahawa itu semua adalah daripada hartanya Muhammad saww. Ia mendapatkan petunjuk dan hidayah yang memiliki keunggulan dan bernilai melebihi seluruh kekayaan alam. Ia merasa telah memberikan hadiah kecintaan dan pertemanan kepada Muhammad saww, di mana sebagai gantinya ia mendapatkan seluruh dimensi kebahagiaan darinya.

Bantuan harta kekayaan Khadijah sa menyebabkan Nabi saww menjadi kaya dan dan sentiasa mencukupi. Allah Swt dalam menjelaskan nikmat-nikmat-Nya kepada Nabi Muhammad saww berfirman, “Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.” [63]

[[Rasulullah Saww juga sering berkata, “Tidak ada harta yang memberikan keuntungan kepadaku, sebagaimana kekayaan Khadijah yang memberikan keuntungan kepadaku.” [64]

Rasulullah saww menggunakan harta kekayaan Khadijah untuk menolong dan membantu orang-orang yang terbelit hutang serta menangani anak-anak yatim dan fakir miskin. Dalam peristiwa pengepungan di lembah Abu Thalib, kekayaan Khadijah sa digunakan untuk melindungi Bani Hasyim, yang dalam riwayat dikatakan, “Abu Thalib dan Khadijah sa telah menginfakkan seluruh harta kekayaan mereka untuk melindungi Islam dan orang-orang yang diboikot.” [65] Dalam peristiwa pemboikotan di lembah Abu Thalib, Hakim bin Hazam anak saudara Khadijah sa, membawa unta-untanya serta membawa gandum dan kurma dengan unta-unta tersebut. Dengan penuh susah payah dan mara bahaya semua itu ia hantarkan kepada Bani Hasyim. [66]

Keistimewaan wanita Hijaz ini adalah, kedermawanan dan kebesaran jiwanya. Ia telah menghibahkan seluruh harta kekayaannya yang tak terkira kepada Muhammad saww supaya dipergunakan di jalan yang benar, menyelamatkan orang-orang tidak mampu, memberi makan orang-orang lapar, melindungi anak-anak yatim, dan demi memperjuangkan keadilan dan kebebasan. Begitu besar pemberian ini, hingga Allah Swt memuliakannya. Perbuatan agung Khadijah sa ini disetarakan dan dinilai sama dengan kenikmatan-kenikmatan dan pemberian-pemberian besar-Nya kepada hamba-Nya yang terpilih, Muhammad saww. [67] Nabi Muhammad saww selalu mengenang dan mengingat kedermawanan dan pengorbanan wanita mulia ini dengan penuh keagungan dan kebesaran. [68]

Khadijah sa seorang penolong dan teman bagi Nabi saww. Ia memiliki peranan yang tidak ada bandingannya dalam penyebaran Islam dan memajukan misi Nabi saww dengan menjadi orang pemula dalam memeluk Islam dan melindungi Nabi Muhammad saww dalam segala aspek dan menghibahkan seluruh kekayaannya di jalan Islam dan perlindungan terhadap orang-orang tertindas. Ia teladan yang tepat dalam kejujuran, ketekunan, konsisten dalam target dan melindungi orang-orang tertindas. Ia sebuah bukti objektif dalam infak dan pemberian di jalan kebenaran. Inilah keistimewaan-keistimewaan yang nampak daripada sebuah keperibadian wanita agung. Oleh itu, sangat pantas dan layak jika ia menyandang gelaran “Thahirah” (suci), “Shiddiqah” (jujur), “Sayidah Nisa Quraisy” (penghulu wanita Quraisy), “Khairu al-Nisa” (sebaik-baik wanita) dan “Ummul Mukminin” (ibu kaum mukminin).

 

Wafatnya Khadijah sa

Sejumlah sumber menyebutkan bahawa Khadijah sa wafat pada tahun kesepuluh kenabian, iaitu 3 tahun sebelum hijrah Nabi saww dari Mekah ke Madinah. [69] Sebahagian besar sumber menyebutkan bahawa Khadijah wafat ketika berusia 65 tahun. [70] Ibnu Abdulbar menyebutkan bahawa Khadijah sa ketika wafat berusia 64 tahun 6 bulan. [71]

Sumber lainnya mengatakan, tahun kewafatan Khadijah sama dengan tahun kewafatan Abu Thalib atau lebih sedikit dari itu. [72] Ibnu Sa’ad berkata, “Khadijah wafat 35 hari setelah Abu Thalib Wafat.” [73] Ia dan sebahagian sejarawan meyakini kewafatan wanita Hijaz ini tepatnya adalah pada bulan suci Ramadhan tahun kesepuluh Kenabian. [74] Sebelumnya, Nabi saww mengkafani Khadijah sa dengan kain serbannya, namun kemudian digantikan dengan kain syurga. Ia dikebumikan di Pemakaman al-Ma’lat, di lereng gunung Hajun di bahagian atas kota Mekah. [75]

 

Catatan kaki

56.Ibnu Jauzi, Tadzkirah al-Khawwās, jild. 2, hlm. 300.

57.Ibnu Khaldun, Tārikh Ibnu Khaldun, jild. 2, hlm. 41; Ibnu Katsir, Al-Bidāyah wa al-Nihāyah, jild. 3, hlm. 23; Ibnu Abdul Bar, Al-Isti’āb, jild. 4, hlm. 1817

58.Ibnu Atsir Jazeri, Usdu al-Ghābah fi Ma’rifah al-Shahābah, jild. 6, hlm.78.

59.Ibnu Abdul Bar, Al-Isti’āb, jild. 4, hlm. 1817

60.Maqrizi, Imtā’u al-Asm’ā, jild. 9, hlm. 88.

61.Ibnu Atsir Jazeri, Usdu al-Ghābah fi Ma’rifah al-Shahābah, jild. 6, hlm.78; Ibnu Abdul Bar, Al-Isti’āb, jild. 3, hlm. 1089

62..Al-Kulaini, Ushul al-Kāfi, jild. 2, hlm. 27

63.QS. Ad-Dhuha/8.

64.Majlisi, Bihār al-Anwār, jild. 19, hlm. 63.

65.Majlisi, Bihār al-Anwār, hlm. 16.

66.Ibnu Hisyam, Sirah al-Nabi, terjemahan: Rasul Mahallāti, jild.1, hlm. 221.

67.Majlisi, Bihār al-Anwār, jild. 35, hlm. 425; Ibnu Syahr Asyub, Manāqib Āli Abi Thālib, jild. 3, hlm. 320..

68.Ibnu Abdul Bar, Al-Isti’āb, jild. 4, hlm. 1817

69.Mas’udi, Muruj al-Dzahab, jild. 2, hlm. 282; Ibnu Sayid al-Nās, ‘Uyun al-Atsar, jild. 1, hlm.151;Ibnu Abdul Bar, Al-Isti’āb, jild. 4, hlm. 1817; Thabari, Tārikh al-Umamu wa al-Muluk, jild. 11, hlm. 493; Ibnu Sa’ad, Al-Thābaqāt al-Kubrā, jild. 8, hlm. 14.

70.Thabari, Tārikh al-Umam wa al-Muluk, jild. 11, hlm. 493.

71.Ibnu Abdul Bar, Al-Isti’āb, jild. 4, hlm. 1818

72.Thabari, Tārikh al-Umam wa al-Muluk, jild. 11, hlm. 493; Ibnu Sayidu al-Nās, ‘Uyun al-Atsar, jild. 1, hlm.151.

73.Ibnu Sa’ad, Al-Thābaqāt al-Kubrā, jild. 1, hlm. 96.

74.Ibnu Sa’ad, Al-Thābaqāt al-Kubrā, jild. 8, hlm. 14.

75.Abul Hasan Bakri, Al-Anwār al-Sāthi’ah min al-Gharrā al-Thāhirah, hlm. 735.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *