Riwayat-Riwayat yang Menafikan Permintaan Syafaat daripada Seseorang Dinukilkan daripada Imam Ali as bahawasanya beliau berkata, “Ketahuilah, sesungguhnya orang yang khazanah-khazanah langit dan bumi ada di tangan-Nya telah mengizinkanmu untuk berdoa dan mewajibkan diri-Nya untuk mengabulkanmu, dan memerintahkan supaya meminta kepada-nya sehingga menganugerahkan kepadamu dan memintamu supaya meminta rahmat-Nya sehingga mengampunimu, dan janganlah kamu jadikan seseorang sebagai penghalang antara kamu dan dirinya, dan tidak memaksamu supaya mendekati seseorang yang menjadi pensyafaatmu di sisi-Nya.” [40]

Syafaat (bhgn akhir)

 

Riwayat-Riwayat yang Menafikan Permintaan Syafaat daripada Seseorang

Dinukilkan daripada Imam Ali as bahawasanya beliau berkata, “Ketahuilah, sesungguhnya orang yang khazanah-khazanah langit dan bumi ada di tangan-Nya telah mengizinkanmu untuk berdoa dan mewajibkan diri-Nya untuk mengabulkanmu, dan memerintahkan supaya meminta kepada-nya sehingga menganugerahkan kepadamu dan memintamu supaya meminta rahmat-Nya sehingga mengampunimu, dan janganlah kamu jadikan seseorang sebagai penghalang antara kamu dan dirinya, dan tidak memaksamu supaya mendekati seseorang yang menjadi pensyafaatmu di sisi-Nya.” [40]

Jawapan: pertama, masalah syafaat termasuk permasalahan yang telah disepakati oleh umat Islam, bahkan kelompok wahabi sendiri dan Al-Quran serta riwayat-riwayat juga mengisyarahkan akan hal tersebut. Allah swt berfirman,

 

” مَنْ ذَا الَّذِی یشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ”

“Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya”. (QS. Al-Baqarah: 255)

 

Bukhari dengan sanadnya menukilkan daripada Rasulullah saww bahawa beliau bersabda, “Aku telah diberi oleh Allah swt lima perkara yang tidak pernah Dia berikan kepada seorang nabi pun sebelumku… dan aku dianugerahkan oleh Allah hak memberi syafaat…”.[41]

Kalimat,” وَلَمْ یلْجِئْکَ إلی مَنْ یشْفَعُ لَکَ إلَیهِ ““dan tidak mendatangimu kecuali orang yang akan mensyafaatimu kepadanya” mengisyarahkan akan point ini, iaitu perbuatan dan inayah Allah terhadap hamba-hamba-Nya tidaklah sama dengan manusia, yang jika tidak mengenal seseorang maka merujuk kepada seseorang supaya mengenalkan mereka dan sampai kepada keinginannya, kerana Allah adalah Dzat yang Maha Tahu akan segala rahsia dan yang tersembunyi dan mengenal semua manusia dan segala kebutuhan-kebutuhannya dengan tanpa perantaraan; bahkan jika mengembalikan kepada sebab akibat tidak lain tidak bukan kerana hikmah dan tuntutan hukum konsep sebab dan akibat dalam alam semulajadi dan maknawiah.

Allah swt tidak memaksa manusia supaya mendatangi pemberi syafaat; kerana pemberi syafaatnya saat genting yang tidak mungkin untuk menjangkau orang utama kerana kebakhilan atau kebodohannya terhadap kelayakan peminta, sementara tidak ada kebakhilan dan rintangan dari Allah swt. Berbeza dengan keyakinan sebahagian kaum Kristian dan musyrikin yang meyakini keharusan ada perantaraan antara manusia dan Tuhan.

 

Meminta Syafaat daripada Para Pendahulu

 

 Artikel Utama: Ziarah Kubur

Kelompok wahabi mengatakan, permintaan syafaat daripada para pemberi syafaat setelah peninggalan mereka tidak diperbolehkan, kerana hal itu adalah perbuatan syirik dan si mayit tidak mendengar suara kita.

Jawapannya adalah: Jika hal itu adalah perbuatan syirik, maka di akhirat juga syirik, tidak ada bezanya, baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, kematian berkaitan dengan jasad, adapun ruh masih tetap hidup dan mendengarkan permintaan doa, syafaat dan pengijabahannya terkait dengan ruh, bukanlah badan atau jasad. Dalam pembahasan hayat barzakhi telah dijelaskan secara terperinci tentang pembuktian kehidupan ruhani di alam barzakh. Banyak sekali hadis-hadis dari Ahlul sunnah yang menuturkan tentang mengirimkan salawat untuk Rasulullah saww dan memberikan salam kepada beliau sepeninggal beliau dari jarak jauh atau dekat dan menegaskan bahawa Rasulullah mendengar salam dan salawat ini dan menjawab mereka. [42]

 

Mereka Memiliki Hak Syafaat, Kita Tidak Memiliki Hak Meminta daripada Mereka

Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, jika seseorang mengatakan Rasulullah saww telah diberikan hak memberikan syafaat dan saya meminta sesuatu daripadanya yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Jawapannya adalah Allah telah memberikan hak pemberian syafaat kepadanya, akan tetapi telah melarang kamu untuk meminta daripadanya dan berfirman,

 

” فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً ”

“Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.” [43]

 

Jawapannya: Pertama: Ayat di atas sama sekali tidak berkaitan dengan pelarangan permintaan syafaat, tetapi berkaitan dengan kaum musyrikin yang telah mengatakan sekutu secara bebas bagi Allah dan mereka menyembahnya dan meminta hajat-hajat mereka kepadanya, dengan demikian ayat-ayat seperti ini tidak boleh diterapkan untuk para muwahhid (orang yang bertauhid).

Kedua: Sebagaimana yang telah diisyarahkan sebelumnya, maksud ayat ini dan sepertinya adalah disebutkan dengan kata Ma’a, yang menunjukkan bahawa sama sekali tidak boleh mensejajarkan dan menyandingkan suatu kewujudan dengan Allah swt. Akan tetapi jika meyakini bahawa Allah telah memberikan izin untuk melakukan suatu hal kepada perantaraan tersebut, keyakinan seperti ini bukan hanya tidak syirik, bahkan sejalan dan selaras dengan tauhid, sebagaimana Nabi Isa as dalam Al-Quran menisbahkan penyembuhan orang-orang sakit, menghidupkan orang-orang mati, dan bahkan menciptakan burung daripada tanah kepada dirinya dan mengenalkan hal itu sesuai dengan izin Ilahi. [44]

 

Pengingkar Pokok Syafaat

Seseorang yang mengingkari asas syafaat juga berpegang pada beberapa dalil:

 

Syafaat Menyebabkan berpanjangannya dosa

Menurut pandangan seseorang, keyakinan terhadap syafaat menyebabkan keberanian terhadap dosa pada diri seseorang dan menghidupkan spirit penyimpangan dalam diri para pendosa. Dengan demikian keyakinan akan hal itu tidak selaras dengan ruh syariat Islam dan syariat-syariat lainnya!

Jawapan: pertama, jika demikian, taubat yang mengakibatkan pengampunan dosa-dosa juga akan menjadi sumber penyokong untuk melakukan dosa dua kali, sementara taubat merupakan salah satu keyakinan asas dan disepakati oleh semua kaum muslimin. Kedua, janji syafaat ketika melazimkan pembangkangan dan kemaksiatan, yang mencakup semua para pendosa dengan semua sifat dan kriteria, akan tetapi jika hal ini samar dan tidak jelas di mana janji syafaat diberikan untuk dosa yang mana dan pendosa yang mana dan bila di hari kiamat, tidak ada seorang pun yang tahu adakah akan tercakup syafaat atau pun tidak, dengan demikian tidak akan menjadi penyokong untuk melakukan dosa.

 

Antara Tuhan dan Manusia Tidak Memerlukan Perantara

Allah swt lebih dekat daripada urat nadi leher manusia dan yang lebih sayang dari siapapun terhadap makhluk-Nya, lantas kenapa kita mendatangi selain-Nya dan memiliki permintaan.

 

Jawapannya adalah: Benar bahawa Allah lebih dekat daripada urat nadi leher kita, akan tetapi hikmah penciptaan manusia di atas muka bumi menuntut bahawa sebagai ganti daripada berbicara langsung dengan manusia, Dia mengirim para rasul-Nya untuk membimbing dan memberi petunjuk kepada manusia, dan juga hikmah ini menuntut peninggian kedudukan para rasul dan pemberi hidayah ini di mata manusia sehingga perihal hidayah ini terlaksana secara sempurna dan kesimpulannya mereka dianugerahkan kemaksuman daripada kesalahan dan dosa sehingga manusia dengan nyaman mengikuti mereka dan menganugerahkan mereka kedudukan zahiriah sehingga maqam tinggi hujah-hujah Ilahi dalam pandangan masyarakat semakin banyak maka akan semakin terang dan hati-hati manusia menuju kepada mereka.

Allah dalam Al-Quran dengan menjelaskan beberapa masalah meminta kepada manusia hendaklah melalui perantaraan orang-orang ini untuk mencapai keingingan-keinginan mereka sehingga sampai kepada hasil yang dikehendaki dengan lebih baik, sebagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf as yang telah menjadikan sang ayah sebagai perantara supaya meminta keampunan daripada Allah untuk diri mereka atau doa serta istighfar Rasulullah saww dikenali lebih efektif bagi orang-orang berbanding doa dan istighfar diri mereka sendiri. Atau masyarakat Nabi Isa untuk kesembuhan penyakit dan menghapuskan kesusahan-kesusahan, mereka mendatangi hujah Allah ketika itu.

Sebagaimana menjadikan perantaraan seseorang dengan adanya kedekatan Allah kepada seseorang adalah salah, maka sudah semestinya Allah swt mencela mereka dalam Al-Quran, bukan malah sebaliknya, justeru mengenalkan mereka kepada masyarakat sebagai jalan terpuji dan diterima.

 

Keadilan; Menghukum Pendosa atau Memberi Syafaat

Syafaat menyebabkan terangkatnya siksaan dan adakah pengangkatan siksaan itu adil atau pun zalim? Jika adil, maka asas siksaan daripada Allah swt adalah kezaliman. Namun jika zalim, adanya siksaan adalah adil. Maka, syafaat para pemberi syafaat dan tindakan mereka untuk mengangkat siksaan adalah zalim.

Jawapannya: Pengangkatan siksa boleh jadi adalah satu “kurnia” dan tidak terkait dengan dua masalah, zalim dan adil. Dengan kata lain, pengangkatan siksa adalah kurnia dan lebih tinggi daripada adil. Allah swt berdasarkan keadilan-Nya telah menentukan siksa bagi para pendosa, namun pengangkatan siksa dengan perantara syafaat adalah kurnia dan ihsan.

Allah swt mengajarkan para hamba-Nya supaya adil, dan memerintahkan supaya mereka berupaya sampai kepada tingkat yang lebih tinggi daripada adil, iaitu peringkat ihsan,” إِنَّ اللَّهَ یأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ” “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan” (QS. An-Nahl: 90) dan juga mengajarkan kepada para hamba-Nya jika seseorang berbuat buruk kepadamu, maka dengan berdasarkan keadilan dapat membalasnya seukuran keburukan tersebut. Namun, jika berdasarkan sabar dan ihsan lebih baik untuk memaafkannya. [45]

 

Catatan Kaki

40.Nahjul Balaghah, jild. 3, hlm. 47.

41.Saya diberi lima, dan tidak diberikan kepada seorangpun sebelumku… (Shahih Bukhari, jild. 1, hlm. 86; Shahih Muslim, jild. 2, hlm. 63)

41.Sunan Abi Dawud, jild. 2, hlm. 218.

42.Kasyf al-Syubahat, hlm. 25.

43.QS. Ali Imran: 44.

44.Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar (QS. An-Nahl: 126).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *