Riwayat-Riwayat yang Menafikan Permintaan Syafaat daripada Seseorang Dinukilkan daripada Imam Ali as bahawasanya beliau berkata, “Ketahuilah, sesungguhnya orang yang khazanah-khazanah langit dan bumi ada di tangan-Nya telah mengizinkanmu untuk berdoa dan mewajibkan diri-Nya untuk mengabulkanmu, dan memerintahkan supaya meminta kepada-nya sehingga menganugerahkan kepadamu dan memintamu supaya meminta rahmat-Nya sehingga mengampunimu, dan janganlah kamu jadikan seseorang sebagai penghalang antara kamu dan dirinya, dan tidak memaksamu supaya mendekati seseorang yang menjadi pensyafaatmu di sisi-Nya.” [40]

Syafaat (bhgn.2)

 

Jenis-jenis Syafaat

Syafaat Takwini dan Tasyri’i

Syafaat Takwini bererti pangkal dan sumber setiap pengaruh dan aktualitas adalah Allah swt dan seluruh sebab dan faktor-faktor lain merupakan perantaraan-perantaraan yang dengan izin-Nya menghantarkan kurnia dan rahmat Allah ke peringkat-perigkat yang lebih rendah. Dengan demikian, seluruh sebab di alam semesta merupakan syafi’ (pemberi syafaat) untuk akibatnya, kerana telah mengalihkan rahmat dan kurnia Ilahi ke peringkat yang lebih rendah. Misalnya cahaya matahari adalah pemberi syafaat bagi biji gandum sehingga menumbuhkannya.

 

Allah berfirman dalam Al-Quran,

“لَهُ مَا فِی السمَاوَاتِ وَ مَا فِی الارْضِ مَن ذَاالذِی یشْفَعُ عِندَهُ إِلا بِإِذْنِهِ ”

“Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya.” [21]

 

Syafaat Tasyri’i ertinya Allah swt berdasarkan rahmat dan kurnia-Nya menurunkan undang-undang untuk manusia, yang menyebabkan hidayah baginya, dan sejatinya merupakan pemberi syafaat kepadanya untuk masuk ke syurga. Seluruh hukum agama dan seangkatan dengannya termasuk dalam bagian ini.

 

Syafaat Benar dan Batil

Syafaat Batil: iaitu seorang pendosa bertindak menyalahi undang-undang dan mengalahkan kehendak sang pembuat undang-undang dan tujuan undang-undang dengan cara tidak sah. Syafaat seperti ini di dunia merupakan sebuah kezaliman dan di akhirat tidaklah mungkin. [22] Sanggahan-sanggahan terhadap syafaat merupakan bahagian ini, dan ini juga yang dinafikan dalam Al-Quran Al-Karim.

Syafaat Batil bersumber daripada keyakinan keliru “Tafwidh” bahwa Allah swt setelah menciptakan alam semesta, lantas menyerahkan pengaturannya kepada selainnya dan diri-Nya sama sekali tidak memiliki saham di situ. Oleh itu, selain Allah secara mandiri dan terpisah dapat memberi syafaat dan jika seseorang dapat menarik simpati para pemberi syafaat, maka tidak perlu lagi menarik simpati Allah swt.

 

Syafaat Benar: Syafaat dalam erti yang benar dan qurani yang diterima oleh ideologi Syiah dan disokong oleh hadis-hadis Rasulullah saww dan para Imam suci as adalah syafaat secara mutlak milik Allah swt dan tidak ada seorang pun yang boleh memberi syafaat tanpa izin-Nya. Syafaat para nabi dan Imam juga sama sekali bukan bererti mereka memiliki peranan mandiri atau untuk sampai kepada syafaat mereka memerlukan perkara-perkara selain daripada apa yang telah diperintahkan oleh Allah swt, bahkan sebaliknya, mereka hanya memberi syafaat kepada seseorang yang mana Allah meridhainya,

 

“وَ لا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضى‏ ”

Dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah. [23]

 

Syafaat Pengampunan dan Syafaat Pengangkatan Darjat

Kadangkala syafaat dipakai untuk meninggikan darjat, yang mana bahagian ini diterima oleh semua kalangan mazhab-mazhab Islam. Terkadang syafaat juga dipakai untuk maghfirah dan keampunan para pendosa, di mana sebahagian kelompok seperti Mu’tazilah dan Khawarij tidak menerima jenis syafaat seperti ini. Dua kelompok ini tidak menerima syafaat bagi para pelaku dosa-dosa besar dan orang yang layak untuk mendapatkan azab dan orang-orang yang masuk dalam neraka jahanam. Mereka mengatakan, orang yang sudah masuk neraka tidak akan keluar lagi dari situ. [24]

Syafaat terkadang untuk perkara ukhrawi, seperti syafaat Rasulullah saww kepada para pendosa pada hari kiamat, dan terkadang untuk urusan duniawi, seperti kesembuhan orang sakit. [25]

 

Syarat-Syarat Penerima Syafaat

Syafaat adalah maghfirah dan rahmat Ilahi itu sendiri dan rahmat Allah swt sama sekali tidak akan pernah terlepas dari seorang pun. Namun, terkadang dikeranakan tidak adanya potensi untuk meraih rahmat tersebut akhirnya orang tersebut tidak mendapatkannya. Dengan demikian, dalam syafaat juga kapasiti seseorang yang diberi syafaat adalah hal yang penting.

Al-Quran dan riwayat-riwayat kerana menjaga aspek tarbiah syafaat dan tidak lancang dalam melaksanakan dosa, tidak menjelaskan semua perincian dan syarat-syarat yang diberi syafaat, namun menuturkan sebahagian kriteria-kriteria lazim.

Di antara syarat terpenting diberi syafaat adalah keridhaan Allah swt, “La Yasyfa’una illa Liman Irtadha”, Dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah. Seseorang kerana melakukan dosa memerlukan syafaat dan keampunan, perbuatannya tidak menyebabkan keridhaan Allah swt, akan tetapi maksudnya adalah Allah meridhai agama dan keyakinan seseorang tersebut.

Dengan kata lain, orang yang diberi syafaat meskipun para pendosa dan pelaku dosa besar, namun tidak seharusnya memutuskan hubungan dirinya dengan Allah swt dan para wali agama.

 

Ilustrasi sebuah permohonan syafa’at

Faktor Terhalangnya Syafaat

Dapat diambil kesimpulan daripada ayat-ayat Al-Quran dan riwayat-riwayat bahawa sebahagian perbuatan, keyakinan dan faktor tertentu dapat menghalang seseorang daripada meraih syafaat. Sebahagian kelompok yang tidak mendapatkan syafaat adalah sebagai berikut[26]:

 

Orang kafir dan musyrik.

Para pelaku kezaliman.

Para musuh keluarga Nabi saww (nashibi).

Orang yang menyakiti zuriat dan keturunan Nabi saww.

Para pendusta syafaat.

Para pengkhianat.

Para peremeh solat.

Para pengingkar kepemimpinan Ali as dan para Imam as.

Kaum munafikin.

Orang yang meninggalkan solat.

 

Daripada ayat-ayat Al-Quran, ada dua syarat yang digunakan untuk pemberi syafaat:

Memiliki janji di sisi Allah. [27]

Bersaksi terhadap hak (kebenaran) dengan ilmu. [28]

 

Para Pemberi Syafa’at

Syafaat Takwini yang bererti kesan sebab akibat ada pada seluruh alam semesta. Dengan dalil inilah dalam riwayat-riwayat hak syafaat selain dituturkan kepada seseorang dan kelompok juga dituturkan untuk sebahagian tempat-tempat, dan dengan erti pengaruh yang dimiliki perkara-perkara ini dalam menghidayahkan manusia. Para pemberi syafaat dalam syafaat tasyri’i adakalanya dari amal soleh seseorang atau berasal daripada para nabi dan para wali Allah atau perihal lainnya.

 

Rasulullah saww: Syafaat Rasulullah disebut juga dengan syafaat kubra. Dituturkan dalam pelbagai riwayat bahawa syafaat beliau mencakupi orang-orang mukmin yang telah melakukan dosa-dosa besar.

Amirul Mukminin as.

Para Imam Suci as.

Sayidah Fatimah az-Zahra as.

Al-Quran Al-Karim.

Para nabi dan para washi. [29]

Taubat: keunggulan para pemberi syafaat seperti para nabi dan para malaikat berbanding taubat adalah bahawasanya syafaat mereka juga berpengaruh di hari kiamat, sementara taubat hanya diperuntukkan di dunia semata-mata.

Para malaikat. [30]

Para ulama. [31]

Para syuhada.

Allah swt: Kerana Allah adalah Dzat Maha Pengasih, setelah para pemberi syafaat memberi syafaat pada hari kiamat, ramai sekali orang-orang, yang bahkan tidak mendapatkan syafaat para pemberi syafaat, akan tercakup dalam syafaat dan rahmat Allah Swt. [32]

 

Hakikat Syafaat

Hakikat syafaat bukan bererti menyokong ke arah dosa, dan juga bukanlah lampu hijau bagi para pendosa, demikian juga bukanlah faktor kemunduran atau perantaraan. Akan tetapi, memiliki hasil, yang mana di antaranya adalah seperti berikut:

 

Menciptakan harapan: Biasanya dominasi hawa nafsu terhadap manusia menyebabkannya melakukan dosa-dosa besar, dan selanjutnya perasaan putus asa akan menguasai seseorang dan dengan berputus asa ini akan menyeret manusia menuju kepada kekotoran dosa-dosa yang lebih mendalam. Sebaliknya, harapan akan syafaat para wali-wali Allah merupakan sebuah faktor penghalang yang memberikan khabar gembira kepada seseorang agar memperbaiki dirinya, mungkin masa lampaunya akan terganti melalui syafaat orang-orang baik dan orang-orang suci.

Terlaksananya komunikasi maknawi dengan para wali Allah: Sudah pasti orang-orang yang memiliki harapan syafaat, akan berusaha menciptakan satu bentuk komunikasi ini dan akan melakukan hal-hal yang menyebabkan keridhaan mereka dan tidak menghilangkan ikatan kecintaan dan persahabatan. Kecintaan dan ikatan ini akan berhujung pada perbuatan-perbuatan baik yang lebih banyak.

Upaya untuk meraih syarat-syarat syafaat: Para pengharap syafaat harus memikirkan amalan-amalan masa lalunya dan harus mengambil keputusan-keputusan yang lebih baik terhadap masa depannya, dikeranakan syafaat tidak dilaksanakan dengan tanpa ranah yang baik, kerana syafaat adalah sejenis kurnia, di mana daripada satu sisi terrealisasi dikeranakan ranah tepat yang diberi syafaat dan dari satu sisi dikeranakan kehormatan, kemuliaan, dan perbuatan-perbuatan baik pemberi syafaat. [33]

 

Catatan kaki

21.QS. Al-Baqarah: 255.

22.Muthahhari, Murtadha, Adle Ilahi, hlm. 234.

23.QS. Al-Anbiya’: 28.

24.Maqalat al-Islamiyyin, jild. 1, hlm. 168 dan 334; al-Kasysyaf, Zamakhsyari, jild. 1, hlm. 152.

25.Barangsiapa yang memberikan syafa’at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya (QS. an-Nisaa’: 85.

26.Ma’ad dar Qur’an, jild. 2, hlm. 145.

27.Mereka tidak berhak mendapat syafa’at kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan Yang Maha Pemurah (QS. Maryam: 87).

28.Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafa’at; akan tetapi (orang yang dapat memberi syafa’at ialah) orang yang mengakui yang hak (tauhid) dan mereka meyakini(nya) (QS. Az-Zukhruf: 86).

29.Muhammad bin Yazid Qazwini, Sunan Ibn Majah, jild. 2, hlm. 724; dan juga Sayid Himyari, Qurb al-Isnad, hlm. 64.

30.QS. Al-Anbiya’: 28.

31.Muhammad bin Yazid Qazwini, Sunan Ibn Majah, jild. 2, hlm. 724; dan juga Sayid Himyari, Qurb al-Isnad, hlm. 64.

32.Semisalnya rujuk riwayat-riwayat ini dalam, Ilm al-Yaqin, jild. 2, hlm. 1325; Shahih Bukhari, jild. 4, kitab Tauhid, bab. 24, hlm. 392, h 7439; Bihar, jild. 8, hlm. 362.

33.Salafigari wa Pasukh be Syubhat, hlm. 465.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *