Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

Pelajaran  5 – Mengenal Allah

Mengenal Allah

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang lepas; Dasar agama adalah keimanan kepada kewujudan Tuhan yang menciptakan alam semesta,  perbezaan mendasar antara pandangan dunia Ilahi dan pandangan dunia Materialisme terletak pada ada atau tidaknya keimanan kepada Tuhan pencipta alam ini, maka langkah pertama yang perlu dijalani oleh seorang pencari kebenaran ialah bagaimana dia memberikan jawapan terhadap pertanyaan; apakah Allah itu ada atau pun tidak?

Untuk menjawab pertanyaan ini, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pelajaran yang lepas, kita mesti menggunakan akal sehingga dapat menemukan jawapan, positif atau pun negatif, yang betul-betul meyakinkan. Ketika jawapan itu positif, barulah kita akan membahaskan masalah-masalah berikutnya, iaitu masalah Tauhid, Keadilan Ilahi dan seluruh sifat-sifat Allah swt. Sedangkan bila jawapan itu negatif yang membawa erti bukti atas kebenaran pandangan dunia Materialisme, kita tidak perlu lagi membahaskan semua persoalan-persoalan yang berkaitan dengan agama.

Pengetahuan Hudhuri dan Pengetahuan Husuli

Dalam rangka mengenal Allah, ada dua jenis pengetahuan di depan kita, iaitu pengetahuan hudhuri (presentif) dan pengetahuan husuli (representatif). Pada pengetahuan hudhuri, seseorang dapat mengetahui dan mengenal Allah dengan jalur hati dan batin (syuhudi, qalbi), tanpa perantaraan pemahaman-pemahaman yang  berupa gambaran berbentuk konsep di fikiran. Jelas bahwa seseorang yang memiliki pengetahuan hudhuri mengenai Allah, sebagaimana yang  diakui oleh para urafa’,  tidak memerlukan berbahasan rasional.

Tetapi, sebagaimana telah kami jelaskan pada pelajaran yang lepas, pengetahuan hudhuri atau syuhudi tidak dapat dikuasai oleh manusia biasa tanpa terlebih dahulu  membina jiwanya melalui sair suluk islami. Adapun tingkatan-tingkatan yang rendah dari pengetahuan ini, walaupun dapat dicapai oleh orang-orang biasa, tetapi karena biasanya ia tidak dilandasi kesedaran, tidaklah cukup untuk membentuk pandangan dunia yang berlandaskan kesedaran.

Namun pengetahuan husuli, seseorang mengenal Allah melalui konsep-konsep universal seperti Sang Pencipta, Maha kaya, Maha Tahu, Maha Kuasa dan meyakini keberadaan-Nya. Kemudian, ia menggabungkannya dengan pengetahuan husuli lainnya hingga ia dapat memperolehi suatu pandangan dunia yang kukuh. Semua pengetahuan yang dicapai manusia dari kajian rasional dan perbahasan falsafah, termasuk di dalam pengetahuan husuli ini. Ketika manusia telah memiliki ilmu ini, dia pun dapat mengenal Allah dengan ilmu hudhuri.

Pengetahuan Fitrah 

Dalam hadis para imam atau ucapan kaum urafa’, seringkali kita menjumpai ungkapan seperti “Pengenalan fitriyah tentang Tuhan“ atau “Secara fitriyah, manusia mengenal Tuhannya”. Untuk memahami ungkapan ini, terlebih dahulu kita perlu menjelaskan maksud perkataan fitrah. Perkataan ini berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud  “sebuah bentuk  penciptaan”. Sesuatu itu fitriyah  (dinisbahkan kepada fitrah) ketika bentuk penciptaan suatu makhluk menuntut kepada sesuatu.

Dari sinilah kita dapat perhatikan tiga karakter pada perkara-perkara berbentuk fitriyah:

  1. Perkara-perkara fitriyah adalah titik kesamaan bagi makhluk-makhluk satu spesis, kewujudannya itu hanya berbeza dari segi kualiti; lemah dan kuatnya.
  2. Perkara-perkara fitriyah selalu ada sepanjang hidup manusia. Dan tidak mungkin setiap makhluk mempunyai fitrah yang mengalami perubahan dan perbezaan dari satu masa ke masa.

“Itulah fitrah Allah yang telah Dia ciptakan manusia atas dasar fitrah itu dan tidak mungkin mengalami perubahan bagi Allah” (Qs. Ar-Rum: 30).

  1. Karena perkara-perkara fitriyah itu sebuah kemestian bagi penciptaan makhluk, ia tidak diusahakan melalui proses pembelajaran, walaupun untuk memperkuatkan dan mengembangkannya memerlukamn bimbingan dan arahan.

Perkara-perkara fitri yang ada pada manusia dapat dibahagi kepada dua :

Pertama, pengetahuan-pengetahuan fitriyah yang dimiliki oleh setiap orang tidak memerlukan proses pembelajaran.

Kedua, kecenderungan-kecenderungan fitriyah. Maka,  jika pada seseorang terbukti mempunyai pengetahuan tentang Allah (ma’rifatullah) yang tidak perlu proses belajar, pengetahuan itu dapat dinamakan pengenalan fitriyah terhadap Allah (ma’rifatullah ‘alal fitrah). Dan apabila terbukti adanya kecenderungan kepada Allah dan kecondongan untuk penghambaan kepada-Nya pada setiap manusia, hal itu dapat dinamakan penghambaan fitriyah kepada Allah.

Kami telah memaparkan pada pelajaran kedua, bahawa kebanyakan ahli fikir memandang  agama dan kecenderungan kepada Allah termasuk keistimewaan yang ada pada setiap manusia, sebagai perasaan atau kesedaran beragama. Dan kami akan menambahkan di sini bahawa mengenal Allah dapat pula dikategorikan sebagai kelaziman fitrah setiap manusia.

Akan tetapi, sebagaimana dorongan fitrah dalam  penghambaan diri kepada Allah itu bukan termasuk dorongan berbentuk kesedaran (syu’uri), begitu pula dorongan fitriyah dalam mengenal Allah itu bukanlah pengetahuan yang berbentuk kesedaran, iaitu pengetahuan yang didasari oleh kesedaran di mana orang-orang biasa tidak lagi memerlukan pemikiran rasional dalam rangka mengenal Allah.

Di samping itu, perlu diperhatikan pada setiap individu terdapat peringkat pengenalan kepada Allah yang bersifat hudhuri (presentif) atau fitriyah, walaupun peringkat itu sangatlah rendah. Oleh itu, mungkin setiap orang akan meyakini adanya Allah hanya dengan merenung sejenak atau dengan berfikir secara sederhana. Kemudian ia akan  berusaha berangsur-angsur untuk meningkatkan dan memperkukuh pengenalannya kepada Allah sampai mata batinnya terbuka, bahkan ia akan sampai kepada peringkat syu’uriyah, iaitu pengetahuan yang penuh kesedaran.

Kesimpulannya, mengenal Allah secara fitriyah ialah hati seseorang dapat mengenal Allah, dan  di dalam jiwanya terdapat potensi pengenalan ini secara sedar, yang kemudian  dapat menjadi lebih kuat. Akan tetapi, potensi-potensi fitriyah ini pada orang biasa tidak sebegitu kuat disedari. Maka itu, mereka memerlukan argumentasi rasional. Ertinya, selain melalui fitrah, mereka tetap memerlukan pembahasan rasional untuk dapat mengenal Allah secara sedar.[]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *