Imam Ali

Imam Ali Bin Abi Thalib

Imam Ali bin Abi Thalib as adalah seorang tokoh dan pribadi agung di kalangan umat manusia. Ia dikenal dengan kedermawanan, kecerdasan, keadilan, kezuhudan, dan jihad. Dalam dunia Islam, tak seorang dari sahabat Rasulullah saw. yang dapat menandingi sebahagian karakteristik dan fadhilatnya ini, bahkan seluruhnya. Karakteristik dan sikap-sikapnya menambat hati seluruh bangsa dunia, baik dari kalangan muslimin mahupun non-muslimin. Mereka sepakat bahawa di sepanjang sejarah dunia Arab mahupun non-Arab, tak ada seorang pun yang dapat menandinginya kecuali saudara dan anak bapa saudara, Nabi Muhammad saw.

Berikut ini akan kami paparkan sebahagian dimensi kehidupan dan karakteristik Imam Ali bin Abi Thalib as. secara ringkas.

Putra Ka‘bah

Sejarawan sepakat bahawa Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib as. lahir di dalam Kakbah yang suci. Tak seorang pun di dunia ini yang lahir di dalam Kakbah. Hal ini adalah menunjukkan keagungan dan ketinggian kedudukannya di sisi Allah swt. Sehubungan dengan itu, Abdul Bâqî Al-Amrî, seorang penyair berkata:

1 Murûj Adz-Dzahab, jilid 2, hal. 3; Al-Fushûl Al-Muhimmah, karya Ibn Shabbâgh, hal. 24; Mathâlib As-Sa‟ûl, hal. 22; Tadzkirah Al-Khawwash, hal. 7; Kifâyah Ath-Thâlib, hal. 37; Nûr Al-Abshâr, hal. 76; Nuzhah Al-Majâlis, jilid 2, hal. 204; Syarh asy-Syifâ‟, jilid 2, hal. 15; Ghâyah Al-Ikhtishâr, hal. 97; „Abqariyyah Al-Imam, oleh Al-‗Aqqâd, hal. 38; Mustadrak Al-Hâkim, jilid 3, hal. 483. Dalam Al-Mustadrak, Al-Hakim menegaskan: Terdapat hadis-hadis mutawâtir yang manyatakan bahawa Fathimah binti Asad melahirkan Ali bin Abi Thalib di dalam Kakbah.

2 Hayâh Al-Imam Amiril Mukminin as., jilid 1, hal. 32, menukil dari Manâqib Ali bin Abi Thalib, jilid 3, hal. 90.

3 Târîkh Al-Khamîs, jilid 2, hal. 275.

” Engkaulah sang agung dijunjung tinggi,
lebih agung darimu di kota Mekah tiada lagi,
engkau dilahirkan di Baitullah yang suci ”.

Saudara Rasulullah saw. dan pintu kota ilmu ini lahir di dalam rumah Allah yang paling suci. Tujuannya, supaya Imam Ali as. dapat menerangi jalan penduduk sekitarnya, menegakkan bendera tauhid, dan menyucikan Baitullah itu dari setiap berhala dan patung. Pelindung orang-orang asing, saudara fakir miskin, dan tempat berlindung orang-orang yang ditimpa kesusahan ini lahir di dalam rumah yang agung dan suci.

Tujuannya, supaya ia dapat menebarkan keamanan, ketenteraman, dan kebahagiaan dalam kehidupan mereka, serta menghapuskan kemiskinan dari dunia mereka. Ayahnya, sang mukmin Quraish dan singa padang pasir, menamainya Ali. Sebuah nama yang paling bagus dan indah. Sebuah nama yang tinggi dalam kedermawanan dan intelektual, dan tinggi pula dalam kekuatan dan potensi cemerlang di bidang ilmu pengetahuan, adab, dan keutamaan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Penegak keadilan Islam ini dilahirkan pada hari Jumat, 13 bulan Rajab 30 tahun setelah tahun Gajah dan 12 tahun sebelum pengangkatan Rasulullah saw. menjadi nabi.

Gelaran Imam Ali bin Abi Thalib

Imam Ali bin Abi Thalib as. memiliki banyak gelaran. Semua itu merefleksikan ketinggian karakteristik dan fadhilatnya. Di antara gelar-gelaran itu adalah berikut:

1. Ash-Shiddîq (Orang yang Jujur)

Imam Ali bin Abi Thalib as. memiliki gelar Ash-Shiddîq (orang yang jujur), kerana beliau dalah orang pertama yang mengakui Rasulullah saw. dan yang beriman kepada seluruh ajaran yang dibawanya dari sisi Allah swt.
Imam Ali as. pernah berkata: Aku adalah Ash-Shiddîq Al-Akbar (orang jujur yang teragung). Aku telah beriman sebelum Abu Bakar beriman dan aku masuk Islam sebelum ia masuk Islam.

1 Al-Ma„ârîf, hal. 73; Adz-Dzakhâ‟ir, hal. 58; Ar-Rriyâdh An-Nâdhirah, jilid 2, hal. 257.
2 Kanz Al-„Ummâl, jilid 6, hal. 154.
3 Majma„ Az-Zawâ‟id, jilid 9, hal. 102; Faidh Al-Qadîr, jilid 4, hal. 358; Kanz Al-„Ummâl, jilid 6, hal. 156; Fadhâ‟il Ash-Shahâbah, jilid 1, hal. 296.
4 Majma„ Az-Zawâ‟id, jilid 9, hal. 102.

2. Al-Washî (Penerima Wasiat)

Imam Ali as. juga memiliki gelaran Al-Washî (penerima wasiat), kerana beliau adalah washî Rasulullah saw. Gelaran ini diberikan langsung oleh Rasulullah saw. kepadanya. Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya washî-ku, tempat rahsiaku, orang yang terbaik dan terutama yang kutinggalkan setelahku, pelaksana janjiku, dan yang membayar hutang-hutangku adalah Ali bin Abi Thalib as.

3. Al-Fârûq (Pembeza Hak dan Batil)

Imam Ali as. diberi gelar Al-Faruq, kerana beliaulah pembeza antara yang hak dan yang batil. Gelaran ini disimpulkan dari beberapa hadis Rasulullah saw. yang menekankan masalah ini.
Abu Dzar dan Salman Al-Farisi meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad saw. mengangkat tangan Ali kemudian bersabda: Sesungguhnya orang ini—iaitu Ali bin Abi Thalib—adalah orang pertama beriman kepadaku. Ia adalah orang pertama yang akan bersalaman denganku di Hari Kiamat nanti. Ia adalah Ash-Shiddîq Al-Akbar, dan ia adalah Al-Faruq umat ini yang membezakan antara yang hak dan yang batil.

4. Ya„sûbuddin (Tiang Agama)

Secara etimologi, Al-ya„sûb bererti pemimpin lebah. Kemudian nama ini diberikan kepada seseorang yang menjadi pemimpin sebuah kaum. Ya„sûb adalah sebuah gelaran yang diberikan oleh Rasulullah saw. kepada Imam Ali bin Abi Thalib as. Rasulullah saw. pernah bersabda: Orang ini—sambil menunjuk Ali bin Abi Thalib—adalah tiang dan pemimpin (ya„sûb) orang-orang yang beriman, sedang harta adalah tiang dan pemimpin orang-orang yang zalim.

5. Amirul Mukminin (Pemimpin Orang-Orang Beriman)

Salah satu gelaran Ali bin Abi Thalib as yang terkenal adalah Amirul Mukminin. Gelaran ini diberikan oleh Rasulullah saw. kepadanya. Abu Nuaim meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bahawa Rasulullah saw. bersabda: Hai Anas, tuangkanlah air wudu untukku. Setelah berwudu, Rasulullah saw. mengerjakan salat dua rakaat. Setelah selesai salat, ia bersabda: Hai Anas, orang yang pertama kali masuk menemuimu melalui pintu ini adalah Amirul Mukminin, Sayidul Muslimin, pemimpin orang-orang yang putih bercahaya, dan penutup para washî.

Anas berkata: Aku memanjatkan doa, Ya Allah, pilihlah ia dari salah seorang kaum Anshar.‘ Aku menyembunyikan keinginanku itu. Tidak lama selepas itu, datanglah Ali bin Abi Thalib as. Rasulullah saw. bertanya, Siapakah orang itu, hai Anas?‘ Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah‘, jawabku pendek. Mendengar jawapanku itu, Rasulullah saw. segera bangkit untuk menyambut dan memeluk Ali bin Abi Thalib. Lalu baginda mengusap seluruh peluh yang mengalir di wajahnya dan juga mengusap seluruh peluh yang mengucur di wajah Ali bin Abi Thalib. Ali as. bertanya (kehairanan),

Hai Rasulullah, kali ini aku melihat Anda melakukan suatu perbuatan terhadapku yang belum pernah kulihat sebelumnya?‘ Rasulullah saw. menjawab, ” Apakah yang menghalangiku untuk melakukan itu? Engkau adalah orang yang akan memenuhi seluruh amanatku, menyampaikan seruanku kepada masyarakat, dan menjelaskan segala pertikaian yang mereka lakukan sepeninggalku”.

6. Hujjatullah (Hujah Allah)

Salah satu gelaran agung Ali bin Abi Thalib as. yang lain adalah Hujatullah (hujah Allah). Ia adalah hujah Allah swt. untuk seluruh umat manusia yang bertugas memberi petunjuk mereka ke jalan yang lurus. Gelaran ini pun juga diberikan langsung oleh Rasulullah saw. kepadanya. Rasulullah bersabda: Aku dan Ali adalah hujah Allah swt untuk seluruh hamba-Nya.

Itu adalah sebahagian gelaran mulia yang dimiliki oleh Imam Ali bin Abi Thalib as. Kami telah menyebutkan enam gelarannya dan yang lain boleh dirujuk dalam kitab yang bertajuk Mawsûah Al-Imam Amiril Mukminin (Ensiklopedia Imam Ali bin Abi Thalib as.), jilid 1. Dalam buku ini, juga memaparkan julukan dan karakteristiknya dengan lebih terperinci.