Imam Ali As-Sajjad

Imam Ali As-Sajjâd adalah seorang imam yang agung, reformis agama, dan penghidup sunnah datuknya. Ia serupa dengan Nabi Isa as. dalam wara’ dan ketakwaan, dan serupa dengan Nabi Ayyûb as. dalam ujian dan musibah (yang dihadapi). Kewibawaannya membuat seluruh wajah tertunduk di hadapannya. Di wajahnya bersinar cahaya para nabi dan terpancar kewibawaan para washî.

Asy-Syaikhânî Al-Qâdirî menegaskan: Mata orang yang memandang tidak pernah puas untuk melihat cercahan cahaya wajahnya.1 Kewibawaan Imam Ali As-Sajjâd menghikayatkan kewibawaan Datuknya, Rasulullah saw. As-Saffâh Muslim bin Uqbah, seorang kriminil yang sentiasa meremehkan seluruh nilai insani itu, tercengang dengan kewibawaan tersebut. Ketika ia melihat Imam As-Sajjâd as, seluruh sendinya bergetaran dan menyambutnya dengan penuh penghormatan. Orang-orang yang berada di sekitarnya berkata: Sesungguhnya Ali Zainul Abidin adalah manifestasi para nabi.

Gelar Imam As-Sajjâd

Seluruh gelaran yang dimiliki oleh Imam Ali As-Sajjâd menghikayatkan perwatakan dan akhlak mulia yang telah disandangnya. Di samping itu, seluruh gelaran itu juga menunjukkan ketaatan dan ibadahnya yang sangat tinggi di sisi Allah. Sebahgian gelaran tersebut adalah berikut ini:

1. Zainul Abidin (Hiasan Para ‘Abid)
Gelaran ini dihadiahkan oleh Datuk Imam Ali As-Sajjâd as, Rasulullah saw. Imam Ali As-Sajjâd as diberi gelaran tersebut atas sebab ibadahnya yang tak terhitung banyaknya.2 Gelaran ini sangat terkenal dan tersebar (di tengah-tengah masyarakat) sehingga gelaran tersebut berubah menjadi namanya. Tak ada seorang pun yang pernah mendapatkan gelaran semacam ini. Dan sungguh ia adalah hiasan bagi setiap ‘abid dan kebanggaan bagi setiap orang yang taat kepada Allah.

2. Sayyidul Abidin (Junjungan Para ‘Abid)

Salah satu gelaran Imam Ali As-Sajjâd yang menonjol adalah Sayyidul Abidin. Hal itu kerana ketaatannya kepada Allah. Tidak pernah ada riwayat yang menceritakan ibadah seseorang diriwayatkan seperti riwayat yang menggambarkan ibadah imam yang satu ini, selain Datuknya, Imam Amirul Mukminin as.

3. Dzuts Tsafanât

Imam Ali As-Sajjâd as. diberi gelaran tersebut kerana anggota-anggota sujudnya yang keras seperti lutut unta.3 Imam Abu Ja‗far Al-Bâqir as. berkata: Anggota-anggota sujud ayahku memiliki bekas-bekas yang sangat menonjol. Ia selalu memotongnya sebanyak dua kali dalam setahun. Pada setiap kalinya, ia memotong sebanyak lima potong. Oleh karena itu, ia diberi julukan Dzuts Tsafanât.4

 

Dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahawa Imam Ali As-Sajjâd mengumpulkan bekas-bekas sujud tersebut dalam sehelai kain dan berwasiat supaya kain itu dikuburkan bersama dirinya.

4. As-Sajjad

Salah satu lagi gelaran beliau yang menonjol dan terkenal adalah As-Sajjâd.5 Hal itu kerana ia selalu melakukan sujud. Ia adalah orang yang paling banyak melakukan sujud dan taat kepada Allah swt. Ketika menceritakan sujud ayahnya yang sangat banyak, Imam Abu Ja’far Muhammad Al-Bâqir as. berkata: Ali bin Husain tidak teringat sebuah nikmat Allah „Azza Wajalla kecuali ia melakukan sujud. Ia tidak membaca ayat kitab Allah „Azza Wajalla yang mengandungi ayat sajdah kecuali ia melakukan sujud.

Allah tidak menyelamatkannya dari keburukan yang dibimbanginya kecuali ia melakukan sujud. Ketika selesai mengerjakan salat wajib, ia melakukan sujud. Bekas-bekas sujud terdapat di seluruh anggota sujudnya. Oleh kerana itu, ia diberi gelar As-Sajjâd.6

5. Az-Zakî

Imam Ali diberi gelaran Az-Zakî kerana Allah telah menyucikannya dari setiap kotoran, sebagaimana Dia juga telah menyucikan nenek moyangnya dari setiap jenis kotoran.

6. Al-Amîn

Salah satu gelaran Imam Ali As-Sajjâd adalah Al-Amîn.7 Ia adalah teladan yang tinggi untuk karakter yang satu ini. Ia pernah berkata: Seandainya pembunuh ayahku menitipkan kepadaku pedang yang telah ia gunakan untuk membunuhnya, pasti aku akan melaksanakan amanat itu kepadanya.

7. Ibn Al-Khairatain

Salah satu gelaran Imam Ali As-Sajjâd as. adalah Ibn Al-Khairatain (putra dua orang terbaik). Ia selalu merasa bangga dengan gelaran ini. Ia berkata: Aku adalah Ibn Al-Khairatain. Ucapannya ini menunjuk sabda Rasulullah saw. yang menegaskan: Allah swt. memiliki dua orang terbaik dari kalangan hamba-hamba-Nya. Hamba-Nya yang terbaik dari kalangan Arab adalah Hâsyim dan dari kalangan bangsa ‘ajam adalah Fâris.8

 

 

 

1 Ash-Shirâth As-Sawî fi Manâqib Âl An-Nabi saw., hal. 192.
2 Tahdzîb At-Tahdzîb, jilid 7, hal. 306; Syadzarât Adz-Dzahab, jilid 1, hal. 104. Di dalam buku ini ditegaskan: ―Imam Ali disebut Zainul Abidin kerana ibadahnya yang sangat banyak.‖
3 Shubh Al-A„syâ, jilid 1, hal. 452; Bahr Al-Ansâb, lembaran ke-25; Tuhfah Ar-Râghib, hal. 13; Al-Adhdâd fi Kalâm Al-„Arab, jilid 1, hal. 129; Tsimâr Al-Qulûb, hal. 291. Di dalam buku ini ditegaskan: ―Ali bin Husain dan Ali bin Abdillah bin Abbas masing-masing mendapatkan julukan Dzuts Tsafanât. Hal itu kerana anggota-anggota sujud mereka mengeras seperti lutut unta. Dan itu dikeranakan salat mereka yang tak terhingga.‖
4 „Ilal Asy-Syarâ‟i„, hal. 88; Bihâr Al-Anwâr, jilid 46, hal. 6; Wasâ‟il Asy-Syi„ah, jilid 4, hal. 977.
5 „Ilal Asy-Syarâ‟i„, hal. 88.
6 Wasâ‟il Asy-Syi„ah, jilid 4, hal. 977; „Ilal Asy-Syarâ‟i„, hal. 88.
7 Al-Fushûl Al-Muhimmah, karya Ibn Ash-Shabbagh, hal. 187; Bahr Al-Ansâb, lembaran ke-25; Nûr Al-Abshâr, hal. 137.
8 Al-Kâmil, karya Al-Mubarrad, jilid 1, hal. 222; Wafayât Al-A„yân, jilid 2, hal. 429.